Ułatwienia dostępu

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach brało udział w projekcie " Regionalna Platforma Informacyjna - Kultura na Mazowszu". Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna (E-kultura).

Projekt ma na celu publikację zestandaryzowanych usług elektronicznych na 3 i 4 poziomie dojrzałości na jednej wspólnej regionalnej platformie, a także nowoczesnych, zintegrowanych oraz przyjaznych stronach. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury funkcjonujących na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią, zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez te instytucje, zapewnią wymianę danych między nimi oraz ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie.

Nadrzędnym celem Projektu jest zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z samorządowych jednostek Województwa Mazowieckiego w jednym miejscu na platformie cyfrowej, na której świadczone będą usługi w sposób zestandaryzowany
i dający możliwość kompleksowego, z punktu widzenia użytkownika zainteresowanego wydarzeniami w województwie, dostępu do usług świadczonych przez organizacje kulturalne i turystyczne. Po zakończeniu realizacji Projektu, Portal będzie umożliwiał dołączenie nowych informacji przez kolejne instytucje kultury, niebędące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi województwa mazowieckiego.


CELE PROJEKTU E-KULTURA

 

Głównym celem projektu jest świadczenie usług elektronicznych w zakresie kultury na terenie województwa mazowieckiego,
ich ustandaryzowanie oraz ułatwienie odbiorcom tych usług wyszukiwania różnych wydarzeń kulturalnych i korzystania z e-usług
oraz zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z terenu województwa mazowieckiego w jednym miejscu.

 

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU E-KULTURA

 

Identyfikacja zasobów i analiza procesów biznesowych instytucji świadczących usługi w zakresie kultury

W ramach zadania zostanie przeprowadzona szczegółowa identyfikacja i analiza zasobów i procesów biznesowych, dla których realizowane będą e-usługi w zakresie kultury i wydarzeń kulturalnych udostępnianych przez podmioty zaangażowane na Portalu. Na podstawie tej analizy zostanie przedstawione mapowanie i modelowanie tych procesów zgodnie ze standardem BPMN. Tak przygotowana analiza będzie stanowić podstawę do zaprojektowania i budowy "Regionalnej Platformy Informacyjnej - Kultura na Mazowszu", tzw. front-office wraz
z modernizacją i budową systemów back-office, wyposażonej w mechanizm budowy i publikacji nowych usług, a także mechanizm adaptacji
i publikacji istniejących już usług lub portali instytucji świadczących usługi w zakresie kultury.

Projekt i budowa "Regionalnej Platformy Informacyjnej - Kultura na Mazowszu"

 • Zostanie zaprojektowana i zbudowana Regionalna Platformy Informacyjna - Kultura na Mazowszu, tzw. front-office
  wraz z modernizacją i budową systemów back-office, wyposażona w mechanizm budowy i publikacji nowych usług, mechanizm adaptacji i publikacji obecnych usług lub stron instytucji świadczących usługi w zakresie kultury.
 • Zostaną przygotowane strony internetowe Partnerów do integracji z Portalem lub zbudowane nowe.
 • Zostaną zaprojektowane i zbudowane e-usługi w zakresie kultury.
 • Zostaną przygotowane odpowiednie treści, którymi będzie zasilony Portal i strony internetowe Partnerów.

Indywidualizacja e-usług dla instytucji świadczących usługi w zakresie kultury
oraz publikacja e-usług na "Regionalnej Platformie Informacyjnej - Kultura na Mazowszu"

Publikacja usług na 3 poziomie dojrzałości

 • Rezerwacja terminu zwiedzania danego obiektu kultury.
 • Możliwość zapisania się na wydarzenia realizowane przez konkretną organizację (warsztaty, etc.).
 • Stworzenie i udostępnienie własnego e-booka.
 • Informacja o wydarzeniach wraz z możliwością wyszukania ich w kalendarzu.
 • Możliwość zapisania się na otrzymywanie newslettera.
 • Udział na forum dyskusyjnym.
 • Udział w ankiecie.
 • Dodawanie ogłoszeń do bazy i wyszukiwanie istniejących ogłoszeń.
 • Przeprowadzenie wirtualnych spacerów.
 • Otrzymywanie powiadomień smsowych.
 • Wyznaczanie trasy planowanej wycieczki oraz śledzenie poruszania się po trasie.
 • Rezerwacja biletów komunikacyjnych.
 • Dostęp do historii miejsc i obiektów, ciekawostek.
 • Dodawanie opinii.
 • Odnajdywanie połączeń komunikacji pomiędzy wybranymi celami podróży.

Publikacja usług na 4 poziomie dojrzałości

 • Rezerwacja biletu i jego zakup.
 • Kursy wraz z możliwością rejestracji na nie.
 • Zarządzanie procesem konkursowym od ogłoszenia konkursu, poprzez zgłoszenia prac, głosowanie i wybór zwycięskiej pracy.
 • Transmisja wydarzeń on-line wraz z możliwością rezerwacji uczestnictwa w transmisji.

Projekt, wykonanie i utrzymanie sieci WAN w architekturze IP VPN MPLS

Wszystkie lokalizacje instytucji świadczących usługi w zakresie kulturalnych zostaną dołączone do sieci IP/MPLS z wykorzystaniem symetrycznych łączy dostępowych o gwarantowanych przepustowościach. Dodatkowo gwarancja pasma obejmie całą sieć VPN
(end-to-end). Poszczególne lokalizacje będą dołączane do najbliższych im geograficznie węzłów sieci szkieletowej operatora, co pozwoli wykorzystać wszystkie dostępne mechanizmy technologii MPLS (Multi-Protocol Label Switching).

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt oraz zostanie wykonana sieć WAN.

Projekt i wykonanie Data Center instytucji świadczących usługi w zakresie kultury w technologii chmury obliczeniowej

W celu utworzenia niezawodnego i bezpiecznego Data Center typu Chmura z usługą IaaS i SaaS planowane jest utworzenie sieci SAN (Storage Area Network), zapewniającej dostęp do zasobów pamięci masowej. Dzięki wykorzystaniu rozwiązania SAN, możliwe będzie zbudowanie infrastruktury, w której krytycznymi parametrami są niezawodność oraz wydajność, bez ograniczeń związanych z liczbą zainstalowanych serwerów oraz pamięci masowych, z możliwością efektywnej rozbudowy.

W ramach tego zadania zostanie opracowany projekt oraz zostanie wykonane Data Center instytucji świadczących usługi
w zakresie kultury w technologii chmury obliczeniowej.

Digitalizacja zbiorów z zakresu kultury

 • Przeprowadzenie szczegółowej analizy zbiorów muzealnych podmiotów zaangażowanych w realizację Projektu,
  mającej na celu wyodrębnienie zbiorów przeznaczonych do digitalizacji.
 • Opracowanie dokumentacji procesu digitalizacji wraz z opisem metadanych obiektów digitalizowanych.
 • Przeprowadzenie digitalizacji wybranych zbiorów.

 

SPODZIEWANE REZULTATY - PLANOWANE PRODUKTY

 

 • Udostępniony w Internecie portal świadczący usługi wszystkich instytucji kultury będących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi województwa mazowieckiego, integrujący informacje z poszczególnych instytucji oraz udostępniający e-usługi świadczone przez te instytucje w zakresie działalności kulturalnej.
 • Udostępnione na 3 i 4 poziomie dojrzałości usługi elektroniczne umożliwiające realizację spraw związanych z działalnością kulturalną.
 • Wdrożone jednorodne systemy back-office'owe towarzyszące elektronicznym usługom, zapewniające mechanizmy interoperacyjności.
 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług.
 • Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
 • Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
 • Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
 • Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
 • Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
 • Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w instytucjach świadczących usługi w zakresie kultury z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Radio Victoria FM
 • Nowy Łowiczanin
 • Radio Sochaczew
 • Gostynin 24
 • Radio kolor FM
 • Wyborcza.pl
 • Radio Q FM
 • TuSochaczew.pl
 • Radio KRDP FM
 • Petronews.pl
 • Radio Płock FM
 • Tygodnik Płocki