Ułatwienia dostępu

REGULAMIN ZWIEDZANIA I UDZIAŁU W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH
Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach

 I. Postanowienia ogólne
 1. Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142 w Sannikach, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej: ecasanniki.pl, tel.: +48 24 268 11 08 (zwane dalej: „Centrum”) jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod RIK 31/08
 2. Każdy Zwiedzający, z chwilą wstępu na teren Centrum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Informacji dla osób z niepełnosprawnościami udzielają pracownicy Punktu Informacji Turystycznej (zwanego dalej: „PIT”) oraz pracownicy Ochrony.
 4. Korzystanie z szatni w holu głównym jest bezpłatne. W szatni możliwe jest pozostawienie ubrań i bagażu. Za pozostawione rzeczy Centrum nie ponosi odpowiedzialności. Nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Centrum, godzin otwarcia, cen biletów dostępne są w biurze oraz na stronie internetowej.
 II. Bilety
 1. Ze względu na różnorodność prowadzonej działalno0ści i charakter niektórych wydarzeń artystycznych, Centrum zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia dostępności dla Zwiedzających niektórych sal w pałacu.
 2. Zwiedzający przez cały czas zwiedzania lub uczestnictwa w wydarzeniu powinien posiadać przy sobie bilet.
 3. Wydanie biletu ulgowego możliwe jest wyłącznie na zwiedzanie pałacu. Uzależnione jest ono od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.
 4. Informacja o grupach osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp oraz rodzaje dokumentów potwierdzających ich uprawnienia dostępna jest w PIT Centrum oraz na stronie internetowej Centrum.
 III. Sprzedaż biletów
 1. Ceny biletów wstępu i na koncert są podane w zarządzeniu dyrektora – cennik.
 2. Udział w wydarzeniach odbywających się w pałacu udostępnianych w ramach oferty programowej centrum jest odpłatny.
 3. W ramach oferty programowej Centrum organizuje również wydarzenia w muszli koncertowej, na które wstęp jest bezpłatny.
 4. Informacje dotyczące wydarzeń organizowanych przez Centrum są dostępne na stronie internetowej Centrum, na profilu Facebook oraz w drukowanym informatorze.
 5. Zakupu biletów można dokonywać w PIT Centrum lub na stronie internetowej.
 6. Kasa Centrum przyjmuje płatność wyłącznie w polskich złotych oraz akceptuje karty płatnicze (Visa/Visa Electron, V PAY, Mastercard, Maestro) oraz usługa dodana (Value added services) DCC.
 7. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w PIT Centrum. W kasie PIT dostępna jest także informacja o ulgach w opłacie lub zwolnieniu z opłaty za wstęp.
 8. Centrum zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat innych niż wynikające z cennika za udział w wydarzeniach organizowanych przez Centrum.
 9. Każdy bilet jest sprawdzany przez pracownika Centrum. W przypadku braki stosownego dokumentu uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego, osoba okazująca bilet jest zobowiązana do uregulowania należności w wysokości różnicy między ceną bilety ulgowego, a normalnego.
 10. Centrum wystawia faktury w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Faktura może być wystawiona wyłącznie na ten podmiot, który dokonał zakupu danego bilety wraz z paragonem z kasy fiskalnej.
 11. W razie zamknięcia Centrum lub odwołania wydarzenia artystycznego z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, etc.) lub innych przyczyn niezależnych od Centrum, Zwiedzającemu przysługuje zwrot pełnej należności za zakupiony bilet uprawniający do udziału w wydarzeniu ( zgłoszenie w następnym dniu roboczym). W przypadku płatności kartą lub gotówką zwrotu dokonuje się w kasie Centrum lub na konto bankowe, o ile płatność uregulowana przez bank.
 12. Z niniejszym Regulaminem współdziałają: Regulamin korzystania z parku, Regulamin korzystania z obiektów sportowych, Regulamin korzystania z Domu Pracy Twórczej, Regulamin sprzedaży biletów.
 IV. Postanowienia porządkowe
 1. Zwiedzający i uczestnicy wydarzeń kulturalnych zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych pracowników Centrum lub pracowników ochrony.
 2. Na udział w biletowanych wydarzeniach kulturalnych obowiązuje miejsce ze wskazanym na bilecie numerem.
 3. Zwiedzanie ekspozycji w pałacu przez dzieci do lat10 może mieć miejsce tylko pod opieka dorosłych opiekunów. Opiekunowie odpowiedzialni są za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
 4. Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci zobowiązani są do przebywania z podopiecznymi przez cały czas pobytu na terenie Centrum.
 5. Na terenie Centrum działa sieć telewizji przemysłowej rejestrująca i archiwizująca obraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających, pracowników oraz obiektów.
 6. Wykorzystywanie wyposażenia Centrum może następować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 7. Do korzystania z urządzeń sanitarnych w Centrum uprawnione są wyłącznie osoby zwiedzające lub uczestniczące w wydarzeniach odbywających się w Centrum.
 8. Na terenie ekspozycji Centrum obowiązują następujące zakazy:
 • Wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zwiedzającym przez zanieczyszczenia lub uszkodzenia ciała lub ich mienia albo mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenia Centrum,
 • Wprowadzania zwierząt, oprócz psów przewodników; za szkody lub zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę odpowiada opiekun,
 • Palenia tytoniu i e-papierosów na terenie całego obiektu
 • Wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania.
 • Dotykania urządzeń służących bezpieczeństwu zbiorów oraz samach zbiorów znajdujących się w salach wystawienniczych.
 • Fotografowania i filmowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej, jak również fotografowania i filmowania sprzecznego z postanowieniem zawartym w pkt 9 poniżej; jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; Zwiedzający lub uczestnik wydarzenia artystycznego przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Centrum lub koncert jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego, a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz Zwiedzającego; zabrania się fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa.
 • Utrudniania pracownikom Centrum ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Centrum w inny sposób.
 • Wstępu na teren Centrum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, albo9 zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, zakłóca pobyt innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, odbiega od powszechnie przyjętych norm higieny osobistej,
 • Organizowania zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenia handlu oraz umieszczania reklam i ogłoszeń oraz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności bez zgody Centrum.
 1. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga każdorazowo uzgodnienia z dyrektorem Centrum. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z sekretariatem Centrum.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Centrum lub pracownik ochrony ma prawo zwrócić się do Zwiedzającego lub uczestnika wydarzenia artystycznego o opuszczenie Centrum, a Zwiedzający lub uczestnik wydarzenia artystycznego zobowiązany jest to polecenie wykonać. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot ceny biletu.
 V. Reklamacje
 1. Zwiedzający lub uczestnik wydarzenia artystycznego może złożyć reklamację dotyczącą działalności Centrum, jego oferty programowej.
 2. Reklamację można zgłosić pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres (listowny lub elektroniczny) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Centrum zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrzona i wysłana w takiej samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację na jego adres wskazany w reklamacji.
 5. Decyzja Centrum co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna
VI. Informacja o działaniach (newsletter)
 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach informacji drogą elektroniczna, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w trakcie realizacji zamówienia przez Internet lub w terminie późniejszym na stronie ecasanniki.pl. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) ECA. Dane w postaci adresu poczty elektronicznej będą przetwarzane zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (dz. U. z dnia 24 maja 2018 r., poz. 1000)
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola zaznaczonego na końcu każdego wysłanego przez ECA Newslettera.
VII. RODO
Zakup biletu on-line jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez ECA danych osobowych Kupującego w celu realizacji usługi i wszelkich, niezbędnych działań w tym związanych.
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą tel.: 24 268-11-08; adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług wypożyczenia sprzętu sportowego
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w szczególnych przypadkach zastosowanie mogą mieć inne przepisy art. 6 ust. 1)
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego lub do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez kontakt z administratorem danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z usług wypożyczenia sprzętu sportowego
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest dostępny w sekretariacie Centrum oraz w PIT Centrum.
 2. W przypadku powstania sporu w związku z zawartą umową sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 
Dziękujemy Państwu za przestrzeganie powyższego Regulaminu.
Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń z wizyty w naszym Centrum.
 
 
 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Nowy Łowiczanin
 • Radio Płock FM
 • Radio Q FM
 • TuSochaczew.pl
 • Radio Victoria FM
 • Petronews.pl
 • Radio kolor FM
 • Gostynin 24
 • Radio Sochaczew
 • Radio KRDP FM
 • Tygodnik Płocki
 • Wyborcza.pl