Ułatwienia dostępu

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach brało udział w projekcie "Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD)"


                                                                 Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt pod nazwą Stworzenie otwartych danych wraz z budową zaplecza techniczno-technologiczno-koordynacyjnego dla samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego (Projekt SOD) realizowany będzie w ramach:

 • Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 • Osi priorytetowej XII - REACT-EU dla Mazowsza,
 • Działania 12.2 - REACT-EU e-usługi na Mazowszu

CELE PROJEKTU SOD

Celem nadrzędnym realizacji projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego przez udostępnianie otwartych treści w postaci zdigitalizowanych danych zbiorów muzealnych i scyfryzowanych danych geodezyjnych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Bez zwiększenia dostępności cyfrowej, poziomu innowacyjności oraz zdolności do wykorzystania ICT w praktycznie wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w tym i w zakresie kultury oraz dostępu do zintegrowanych i zharmonizowanych zbiorów danych tworzących regionalną infrastrukturę informacji przestrzennej, nie będzie postępował rozwój ekonomiczny Mazowsza.

Cel ten jest niezwykle ważny w dobie pandemii COVID-19, która nie tylko wymusiła ograniczony bezpośredni kontakt mieszkańców i przedsiębiorców z urzędami, ale także zamknięcie większości fizycznych przestrzeni kultury i przeniesienie ich do Internetu. Projekt umożliwia tworzenie nowych form przekazu i udostępnianie on-line zarówno danych infrastruktury informacji przestrzennej, jak i dóbr kultury. Projekt SOD jest odpowiedzią na zmianę nawyków i potrzeb interesariuszy i może się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności i wzrostu świadomości w zakresie wpływu kultury na dobrostan człowieka poprzez:

 • budowanie świadomości poprzez edukację kulturalną społeczeństwa,
 • przyczynianie się do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń,
 • wspieranie nowych form uczestnictwa w kulturze,
 • tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce,
 • podniesienia świadomości o atrakcyjności turystycznej regionu,
 • świadczenie usług e-kultura na rzecz odbiorców kultury,
 • świadczenie usług e-kultura umożliwiających Twórcom kultury prezentację i promowanie profili ich działalności, oraz możliwość dotarcia do jak największej liczby osób zainteresowanych ich twórczością, czy zainteresowanych obiektami kultury,
 • informowanie odbiorców kultury o wydarzeniach związanych z danymi obiektami kultury.

Realizacja zadań projektowych związanych z cyfryzacją zasobów PZGiK spowoduje uzyskanie aktualnych, zestandaryzowanych danych przestrzennych z zakresu powiatowych baz danych, baz danych obiektów topograficznych - BDOT500, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - GESUT, baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych - BDSOG, scyfryzowanych dokumentów analogowych gromadzonych w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, co pozwoli na uzupełnienie łańcucha udostępniania danych w postaci cyfrowej z zakresu szerokiego spektrum otwartych danych udostępnianych bezpośrednio i on-line przez Powiaty Województwa Mazowieckiego.

Działania projektowe umożliwią pozyskanie wysokiej jakości danych, które zapewnią nasycenie systemu otwartych danych, swobodny dostęp do nich w nieograniczonym czasie i z dowolnego miejsca, zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz krajowymi przepisami prawa powszechnego. Dane te będą podstawą sprawnego działania e-usług i ich udostępniania obywatelom, przedsiębiorcom, samorządom, jednostkom naukowo-badawczym itd.

Projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności, spójności gospodarczej i społecznej województwa mazowieckiego dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii ICT w sektorze kultury oraz cyfryzacji zasobów PZGiK. Wzrośnie także spójność przestrzenna regionu, ponieważ wyrównany zostanie dostęp obywateli do usług informatycznych i usług cyfrowych.

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jest instytucją współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Miasta i Gminy Sanniki

WSPÓŁPRACA

PATRONI MEDIALNI
 • Radio Victoria FM
 • Nowy Łowiczanin
 • Radio Sochaczew
 • Gostynin 24
 • Radio kolor FM
 • Wyborcza.pl
 • Radio Q FM
 • TuSochaczew.pl
 • Radio KRDP FM
 • Petronews.pl
 • Radio Płock FM
 • Tygodnik Płocki