Ogłoszenie 2 - 12.06.2012 - 12, czerwiec 2012

Ogłoszenie 2 - 12.06.2012

Utworzono: wtorek, 12, czerwiec 2012 14:35 | Opublikowano | Drukuj

Sanniki: Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn.Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowanego z RPO WM 2007-2013 Działanie 6.1. Kultura nr. umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami..
Numer ogłoszenia: 198090 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151872 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn.Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowanego z RPO WM 2007-2013 Działanie 6.1. Kultura nr. umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami. i obejmujących roboty budowlane polegające na wykonaniu: Tynków i oblicowań ścian wewnętrznych w zakresie: odsłonięcia, konserwacji i restauracji historycznych tynków, malatur i oblicowań ścian i sufitów zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich. Tynków i oblicowań ścian w zakresie wewnętrznej warstwy izolacji termicznej i miejscowych sufitów podwieszanych Zieleni parkowej w zakresie: Wykonania systemu nawadniania zieleni parkowej, Tymczasowego zabezpieczenia hydroforni i studni pod założenie trawnika, Rozbudowy systemu sieci kanalizacji i odprowadzenia wód. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego Warunki Ogólne FIDIC, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 tłumaczenie 1. wydania 1999, przystosowanych do prawa polskiego i wymagań Zamawiającego poprzez Warunki Szczególne Kontraktu. Pałac, w którym wykonywane będzie zamówienie z poz.1, stanowi obiekt architektoniczny, wykonany w formie bryły dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej, pokrytej dachem dwuspadowym o niewielkim spadku. Bryła obiektu składa się dziewięcioosiowego korpusu głównego obejmującego część centralną i południowo-wschodnią. Od strony północno-zachodniej do bryły głównej przylega pięcioosiowe piętrowe skrzydło zakończone w części narożnej, czteroboczną wieżą typu belwederskiego. W kierunku północnym rozciąga się piętrowe dziewięcioosiowe skrzydło. Centralna część budowli od strony południowo-wschodniej zakończona jest częścią parterową. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Obiekt pałacowy w Sannikach posiada powierzchnię zabudowy, wynoszącą 991,80 m2 Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1 125,55 m2 i mieści się na dwóch kondygnacjach. Całkowita kubatura obiektu wynosi 8 217 m3 . W trakcie badań konserwatorskich dokonano odsłonięcia historycznych tynków, malatur i oblicowań w części pomieszczeń piętra i zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków należy wykonać ich wzmocnienie, prace konserwatorskie wraz z projektem aranżacji wnętrz i po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków prace restauratorskie na zasadach określonych w przepisach ustawy o ochronie zabytków i przepisach wykonawczych. Wraz z tymi robotami konieczne stało się wykonanie wewnętrznych tynków termoizolacyjnych oraz sufitów zabudowujących elementy instalacji. Konieczność uregulowania systemu kanalizacji i odprowadzenia wód z terenu parku obejmuje budowę odcinka kanalizacji w strefie starego parku i włączenie jej do przyłącza komunalnego oraz odprowadzenia wód z terenu pałacu do stawu południowego przy rezygnacji z poletek rozsączających w rejonie Pałacu i powodujących zalewanie fundamentów obiektu. Rewaloryzacja parku w zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach, przy ul. Warszawskiej w pełnym zakresie przedsięwzięcia obejmuje odnowienie szaty roślinnej drzew, krzewów i trawników, budowę obiektów usługowych: budynek muszli koncertowej, budynek dozorcy - sanitariaty, budynek portierni, budowa obiektów infrastruktury technicznej: przyłącza wodociągowego, wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, ogrodzenia, kortów do siatkówki i kometki, boiska trawiastego, parkingów, dróg wewnętrznych. Powierzchnia ogólna parku wynosi 97382 m2 9,7 ha. Według projektu powierzchnia dotycząca utwardzeń i parkingów wynosi 10754 m2. W wyniku odsłonięcia podczas robót ziemnych, reliktów starego dworu w celu wykonania planowanego zakresu robót drogowych i zieleni parkowej konieczne stało się przeniesienie pomnika w obrębie parku. W wyniku odsłonięcia podczas robót ziemnych, podziemnego obiektu hydroforni i studni, w celu wykonania planowanego zakresu robót drogowych i zieleni parkowej konieczne stało się zabezpieczenie tego obiektu w sposób pozwalający na wykonanie planowanych robót przy zieleni w obrębie parku. Regulacja granic w rejonie małego stawu północnego oraz skarp stawów pozwala na zagospodarowanie rekreacyjne terenu stawów północnych. Równocześnie zebranie znacznych ilości wód do otwartych zbiorników przy rozległym obszarze parku konicznym czyni wykonanie nawodnienia suchych jego obszarów zielonych. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: Tynki i oblicowania ścian wewnętrznych w zakresie: odsłonięcia, konserwacji i restauracji historycznych tynków, malatur i oblicowań ścian i sufitów zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich. Całkowite usunięcie zewnętrznej wtórnej warstwy z historycznych tynków, ich wzmocnienie i zabezpieczenie wykonywane metodami konserwatorskimi w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji badań konserwatorskich Monument Services 2011 oraz w postanowieniach i zaleceniach konserwatorskich, Wykonanie prac konserwatorskich tynków i malatur zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich, Opracowanie projektu aranżacji wnętrz po pełnym odsłonięciu tynków ścian i sufitów oraz jego uzgodnienie z konserwatorem zabytków i Zamawiającym, Opracowanie programu prac restauratorskich i jego uzgodnienie z konserwatorem zabytków i Zamawiającym, Wykonanie prac restauratorskich tynków, malatur i oblicowań ścian wewnętrznych, Współdziałanie w zakresie wymiany instalacji wtynkowych w obszarze wykonywanych robót oraz montażu osprzętu i urządzeń, kanałów, kratek i anemostatów, o ile takowe okażą się konieczne, Tynki i oblicowania ścian w zakresie wewnętrznej warstwy izolacji termicznej i miejscowych sufitów podwieszanych Tynki wewnętrzne ścian zewnętrznych w systemie ecovario lub równoważnym gwarantującym uzyskanie założonych współczynników termoizolacyjności ścian z wykluczeniem powstania punktu rosy w ścianie zewnętrznej, na wcześniej wyrównanym podłożu, Tynki sufitów w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym z wykonaniem paroizolacji oraz termoizolacji sufitów gwarantujących ciągłość z tynkami ścian, Wykonanie zabudowy kanałów lub urządzeń, osłon, maskownic i wszelkich innych robót koniecznych do uzyskania efektu i celu zadania, Zieleni parkowej w zakresie: Wykonania systemu nawadniania zieleni parkowej, Opracowanie projektu budowlanego systemu automatycznego nawodnienia terenu parku wraz z konieczną dokumentacją wstępną, pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami, Uzgodnienie projektu z konserwatorem zieleni i Zamawiającym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, Wykonanie systemu nawodnienia terenu parku z czerpni wody ze stawu naprzeciw muszli koncertowej oraz pompownią i układem filtrów, System musi gwarantować unikanie zalewania przez tryskacze pni i koron drzew oraz krzewów ozdobnych, chyba, że dane rośliny tego wymagają, System musi gwarantować możliwość swobodnego wpięcia się do sieci z przenośnymi urządzeniami nawadniającymi w ilości nie mniejszej niż 1 punkt na hektar terenu, System musi zapewniać samo odwadnianie lub prostego opróżnienia z wody oraz rozwiązania gwarantujące jego nieuszkadzanie w okresie zimowym. Tymczasowego zabezpieczenia hydroforni i studni pod założenie trawnika, Całkowite odsłonięcie stropu hydroforni poprzez usunięcie humusu, Rozbiórka nadbetonu i izolacji stropu z wywozem i utylizacją odpadów oraz gruzu, Uzupełnienia i zamurowania ścian w zakresie projektowanym, Wykonanie warstwy wyrównującej i spadkowej stropu z zaprawy cementowej, Ułożenie blachy trapezowej samonośnej na przygotowanym stropie, Wypełnienie koryt blachy kruszywem drenażowym np. keramzyt, Okrycie stropu z blachy ziemią urodzajną pod trawniki i tereny zielone, wykonanie barierek ochronnych z desek struganych i impregnowanych. Rozbudowy systemu sieci kanalizacji i odprowadzenia wód. Roboty ziemne pod rurociągi kanalizacyjne szerokoprzestrzenne lub o ścianach prostych umacnianych, na odkład lub z odwozem, o ile to się okaże konieczne, Podłoża pod kanały i obsypki rurociągów i studni, Kanały kanalizacyjne z rur PP D:250mm -ok. 255m, Kanały kanalizacyjne PVC D:200mm - ok. 168m, Studzienki kanalizacyjne systemowe Ø425 - 12 szt, Usunięcie ewentualnych kolizji z instalacjami i urządzeniami podziemnymi lub naziemnymi, Zasypki kanałów gruntem i ziemią uprawną oraz odtworzenie nawierzchni, Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać wszelkich zaleceń konserwatorskich oraz uwzględnić poniższe wytyczne dotyczące wykonania robót: wszystkie materiały wykończeniowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamówienie obejmuje wszystkie czynności i roboty wymienione lub niewymienione, lecz konieczne dla wykonania pełnego zakresu zadania i uzyskania zamierzonego celu, aż do uzyskania pozytywnych oświadczeń organów i instytucji sprawdzających wymienionych w treści art.56 prawa budowlanego o niewnoszeniu zastrzeżeń do elementów objętych niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz pozostałe dokumenty: Dokumentacja projektowa: Dotycząca Pałacu: Projekt budowlany. Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki 113/2 Projekt budowlany Zamienny. Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki 113/2, wrzesień 2011 Projekt budowlany. Instalacje elektryczne wewnętrzne Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.-kan. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach na terenie część działki nr ewid. 113/2 - klimatyzacja Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki nr ewid.113/2, HOL-BUD Sp z o.o., październik 2011. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach w zakresie: dokumentacja zamienna architektoniczno-budowlana Pałacu, dokumentacja zamienna projekt zagospodarowania terenu z projektem budowlanym elementów zewnętrznych, dokumentacja projektowa dobudowy tarasu zewnętrznego północnego., HOL-BUD Sp. z o.o., listopad 2011r. Przedmiar robót, Klasyfikacja CPV: 45442190-5 -Przygotowanie ścian pod tynki, 45262710-1 - Przygotowanie sufitów pod tynki, 45410000-4 - Tynki wewnętrzne. Branża: Budowlana - Renowacja i konserwacja historycznych zdobień tynków wewnętrznych, HOL-BUD. Projekt budowlany zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku Pałacu., projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Dotycząca parku: Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Tom I. Projekt zagospodarowania Przedmiar robót opracowany listopad 2011 przez BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt budowlany Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach - Projekt zabezpieczenia hydroforni wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, BUDROX Sp z o.o., grudzień 2011r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach w zakresie: dokumentacja zamienna architektoniczno-budowlana Pałacu, dokumentacja zamienna projekt zagospodarowania terenu z projektem budowlanym elementów zewnętrznych, dokumentacja projektowa dobudowy tarasu zewnętrznego północnego., HOL-BUD Sp. z o.o., listopad 2011r. Projekt budowlany kanalizacji drenażowej odprowadzającej wody opadowe przesączające się przez nawierzchnię boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych, Projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej dla budynku Pałacu, muszli koncertowej oraz budynku dozorcówki, Projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Projekt budowlany zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku Pałacu., projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, drenażu boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych oraz kanalizacji sanitarnej, projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Pozostałe dokumenty Opinia konserwatorska na temat prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w pałacu w Sannikach gm. loco - z dnia 27.04.2010 Decyzja nr ABI 6740-439/2011 z dnia 14.12.2011 r. - o zmianie decyzji pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach; Decyzja nr ABI 7351-211/2010 z dnia 22.06.2010 r. - pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach o galerię mieszczącą kawiarnio-cukiernię - odtworzenie oranżerii przy wieży Decyzja nr ABI 7351-36/2007 z dnia 15.02.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-108/2007 z dnia 16.04.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach - bez oranżerii; decyzja nr ABI 7351-108/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-36/2007, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-109/2006 z dnia 22.05.2006 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu w Sannikach, Decyzja nr ABI 7351-40/2007 z dnia 26.02.2007 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; decyzja nr ABI 7351-40/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-109/2006, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr 43 z dnia 09.02.2006 r., znak WKZ/P-4117-13-2/06 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie prac przy zabytku: rewaloryzacja założenia parkowego w Sannikach Decyzja nr 335/2011 z dnia 25.10.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 391/2011 z dnia 29.12.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 22/2012 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 17.02.2012r pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych m.in. według zamiennego projektu zagospodarowania terenu, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z połaci dachowych, kanalizacji sanitarnej od muszli koncertowej, Decyzja Wójta Gminy Sanniki nr 1/2011 z dnia 21.10.2011r o lokalizacji inwestycji celu publicznego Postanowienie nr WZ.5595/280/11 z dnia 23.11.2011r, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wyrażającej zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych. Decyzja Starosty Gostynińskiego nr 117/2012 z dnia 25.04.2012r o zamiennym pozwoleniu na budowę w zakresie rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; 2012r. Ponadto, przy wykonywaniu zamówienia, należy uwzględnić poniższe dokumenty wynikające z przeprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji badań, tj: Raport z badań uzupełniających dekoracji malarskich pomieszczeń w pałacu w Sannikach, Dokumentacja II etapu badań konserwatorskich dekoracji malarskiej pomieszczeń na I piętrze pałacu w Sannikach. TOM I/III, Dokumentacja II etapu badań konserwatorskich dekoracji malarskiej pomieszczeń na Ipiętrze pałacu w Sannikach. TOM II/III, Dokumentacja II etapu badań konserwatorskich dekoracji malarskiej pomieszczeń na Ipiętrze pałacu w Sannikach. TOM III/III, Inwentaryzacja konserwatorska piwnice, poddasze, więźba dachowa, detale architektoniczne, Badania architektoniczne- branża konserwatorska, Badania architektoniczne w trakcie prac budowlano-konserwatorskich. Etap II- ratunkowe - branża konserwatorska, Archeologiczne badania sondażowe 07-16.02.2011r, Raport z badań konserwatorskich kolorystyki elewacji pałacu w Sannikach, Raport z zakończenia I fazy II etapu badań konserwatorskich ścian, Sufitów i dekoracji sztukatorskiej wybranych pomieszczeń pałacu w Sannikach, Warunki prowadzenia i wykonania robót Zamawiający informuje, że ww. dokumentacja jest dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki budynek Urzędu Gminy -w godzinach 800 - 1500. Proponowane w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej materiały i urządzenia zostały podane, jako przykładowe, w celu opisania ich za pomocą jak najbardziej dokładnych określeń. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, o parametrach nie gorszych do podanych w dokumentacji. Z uwagi na uzupełniający charakter zamówienia, Wykonawca zna teren inwestycji oraz jest świadom wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W razie uszkodzenia wcześniej wykonanych tynków i oblicowań lub instalacji i urządzeń obiektu wykonawca zobowiązany będzie do ich doprowadzenia do wcześniejszego stanu technicznego i użytkowego. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów utylizacji i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów zagospodarowania odpadów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia wynikające z decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robót konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych i koniecznych do uzyskania efektu finalnego przedmiotu zamówienia w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie jego normalnego użytkowania. Zamówienie nie obejmuje wykonania robót remontowych i renowacyjnych wewnętrznych lub fundamentowych obiektu i urządzeń hydroforni. Wykonawca winien zapewnić na placu budowy właściwe zaplecze socjalne i sanitarne dla swojej załogi oraz ponieść pełne koszty jego utrzymania z kosztami zaopatrzeniem w media zewnętrzne włącznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego dostępu pracownika Pałacu na teren inwestycji przez cały okres trwania Kontraktu oraz zapewnić swobodny dostęp przedstawicielom Zamawiającego oraz Województwa kontrolerom i wizytatorom do przeprowadzenia kontroli lub wizytacji na każdym etapie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy lub umów na dostawy i montaż wyposażenia obiektu oraz wprowadzenia wykonawcy tej usługi w trakcie realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem, na co wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy lub dostawcy zewnętrzni zobowiązani będą do rozliczenia się z wykonawcą z tytułu kosztów energii, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, usuwania nieczystości stałych, dozoru lub zaplecza, o ile będą z tego zaplecza korzystać na zasadach odrębnie pomiędzy wykonawcami uzgodnionymi, lecz nieprzekraczającymi stawek powszechnie obowiązujących. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac określonych dokumentacją projektową w zakresie terenów zielonych na obszarze parku objętym projektem zagospodarowania terenu, zarówno w zakresie przygotowania podłoża gruntowego, usunięcia ewentualnych kolizji, przesadzeń lub przemieszczeń elementów kolidujących, osłon i zabezpieczeń. Kolizje lub zabezpieczenia, o ile wystąpią na obszarze parku, usuwane będą na zasadach wynikających z dokumentacji projektowej, doraźnych decyzji lub zaleceń konserwatora zieleni bądź projektanta architektury krajobrazu. W związku z tym, iż zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wykonawca zobowiązany będzie realizować wytyczne dotyczące promocji i informacji dla zadań realizowanych w ramach tego programu. W szczególności dotyczy to obowiązku wykonania i umieszczenia przez Wykonawcę stosownej tablicy informacyjnej i pamiątkowej informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz stałej troski o pozytywny wizerunek Zamawiającego oraz jednostki finansującej i współfinansujących. Zamawiający informuje, iż wytyczne dotyczące tablic: informacyjnej i pamiątkowej znajdują się pod dostępnym linkiem wskazanym dla zamówienia podstawowego http://rpo.mazowia.eu/data/other/zasady_promocji_dla_beneficjentow.pdf. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wzory tablic. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 - Kodeksu Cywilnego o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 2/3 umownego wynagrodzenia, ubezpieczenie osób trzecich. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na okres zgłaszania wad tj. 1 rok oraz informuje, że przewiduje możliwość korzystania z rękojmi przez okres 3 lat od daty wydania Świadectwa Wykonania, o którym mowa w klauzuli 11.9 Warunkach Ogólnych Kontraktu - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25 lok. 9 tel. nr 48 22 826 16 72; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Świadectwo Wykonania jest równoważne z ostatecznym protokołem odbioru, funkcjonującym w prawie polskim...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.44.21.00-8, 45.21.20.00-6, 45.33.23.00-6, 45.44.21.90-5, 45.26.27.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 działanie 6.1 kultura nr. umowy 06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WINNICKI Paweł Winnicki, ul. Chopina 117a, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2127404,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2127404,96

Oferta z najniższą ceną: 2127404,96 / Oferta z najwyższą ceną: 2127404,96

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Po analizie treści wniosku Wykonawcy, stwierdza się konieczność wykonania niżej wymienionych robót uzupełniających w ramach przedsięwzięcia Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Zakres i uzasadnienie szczegółowe konieczności wykonania robót uzupełniających: Tynków i oblicowań ścian wewnętrznych w zakresie: odsłonięcia, konserwacji i restauracji historycznych tynków, malatur i oblicowań ścian i sufitów zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich. Tynków i oblicowań ścian w zakresie wewnętrznej warstwy izolacji termicznej i miejscowych sufitów podwieszanych Decyzje i stanowisko konserwatora zabytków, korespondencja oraz inne uzgodnienia o konieczności zachowania, konserwacji i restauracji odsłoniętych w czasie badań konserwatorskich historycznych tynków na osnowie trzcinowej i stropach drewnianych, malatur i oblicowań w części pomieszczeń Pałacu, związana jest z koniecznością wykonania tynków w tych pomieszczeniach w odmiennych technologiach konserwatorskich, restauracją oblicowań i malatur. Po skuciu istniejących tynków oraz podczas wymiany stolarki ujawniono niewystarczającą termoizolacyjność ścian zewnętrznych Pałacu, niespełniającą wymagań obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Konserwator zaakceptował nową technologię termoizolacji wewnętrznej przy wykonaniu tynków wewnętrznych ścian zewnętrznych w systemie Ecovario W świetle ogłoszenia o przetargu oraz postanowień SIWZ w kategorii tynki i oblicowania przewidywano możliwość wystąpienia robót uzupełniających i opisane roboty mieszczą się w tej kategorii. Zadanie to spełnia także kryteria określone w treści art. 67 ust. pkt.6 pzp W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Robota może być wykonana w ramach zamówienia uzupełniającego. Zieleni parkowej w zakresie: Wykonania systemu nawadniania zieleni parkowej, Tymczasowego zabezpieczenia hydroforni i studni pod założenie trawnika, W świetle ogłoszenia o przetargu oraz postanowień SIWZ w kategorii zieleń przewidywano możliwość wystąpienia robót uzupełniających i opisane roboty spełniają te kryteria. Zadanie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i spełnia także kryteria określone w treści art. 67 ust. pkt.6 pzp. Robota może być wykonana w ramach zamówienia uzupełniającego. Rozbudowy systemu sieci kanalizacji i odprowadzenia wód. Konieczne zmiany ograniczające przyczyny zasolenia i zawilgocenia ścian piwnic i przyziemia Pałacu, wymuszają zmiany systemu kanalizacji i odprowadzenia wód, ciągów komunikacyjnych i zieleni. Pełne wykonanie terenów zielonych parku, układu dróg i alejek koniecznym czyni całkowite wykonanie systemu sieci kanalizacji zespołu pałacowo-parkowego. W świetle ogłoszenia o przetargu oraz postanowień SIWZ w kategorii deszczówka -odprowadzenie zalegającej wody deszczowej na podwórzu przez odpowiedni system kanalizacji przewidywano możliwość wystąpienia robót uzupełniających i opisane roboty spełniają te kryteria. Zadanie spełnia także kryteria określone w treści art. 67 ust. pkt.6 pzp cytowane powyżej. Robota może być wykonana w ramach zamówienia uzupełniającego. 

KUP BILET NA KONCERT