OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - 11, maj 2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Utworzono: piątek, 11, maj 2012 10:36 | Opublikowano | Drukuj

Sanniki: Nadzór inwestorski
Numer ogłoszenia: 151424 - 2012; data zamieszczenia: 11.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nadzór inwestorski. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanego zadania pn.: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo- Parkowego im. Fryderyka Chopina, w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 6.1 Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-03508-00 wraz z aneksami. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie przez Wykonawcę obowiązków nadzoru inwestorskiego a w szczególności: a)Zapewnienie wszystkich niezbędnych inspektorów nadzoru w wymaganych branżach robót budowlanych i prac konserwatorsko -restauratorskich wykonywanych w obszarze inwestycji; b)Występowanie w roli Inżyniera, zgodnie z procedurami FIDIC, dla robót projektowanych przez Zamawiającego i wypełnianie wszelkich zadań wynikających z tej funkcji; c)wykonywanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszelkich prawem wymaganych zakresach; d)dokonywanie rozliczeń wykonywania zadania wskazanego w punkcie 1; e)Kontrolowanie jakości robót budowlanych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, techniczną, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami techniczno - budowlanymi, aktualną wiedzą techniczną, zaleceniami nadzoru budowlanego, normami państwowymi i normami jakości, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, oraz w zakresie zgodności z postanowieniami umowy o wykonanie Zadania; f)sprawdzanie posiadania przez wykonawcę Zadania odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych wymaganych odpowiednimi przepisami dokumentów) dotyczących materiałów i urządzeń; g)kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót; h)dokonywanie wpisów do dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; i)kontrolowanie jakości wykonanych robót i innych prac oraz wbudowanych materiałów i urządzeń, sprawdzanie, czy stosowane przez Wykonawcę Zadania wyroby i materiały są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane; j)uczestniczenie w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych oraz odbiorach innych prac i robót; k)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej i innej merytorycznej zaistniałych w wykonywaniu umowy o wykonanie Zadania, a w razie potrzeby zasięganie opinii autora projektu bądź rzeczoznawcy; l)sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót zanikających i/lub ulegających zakryciu; m)organizacja i dokonywanie odbiorów częściowych oraz sporządzanie odpowiednich protokołów i przekazywanie ich Zamawiającemu; uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych i wentylacyjnych; potwierdzanie faktycznie wykonanych robót lub ich elementów do odbioru częściowego; n)organizowanie i uczestniczenie w pracach komisji technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy Zadania; o)współpraca z projektantem, potwierdzanie wykonywanie nadzoru autorskiego, w tym do zapłaty wynagrodzenia projektantowi za nadzór; p)przedstawianie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszone przez Wykonawcę Zadania i egzekwowanie od projektanta dokonanie stosownych poprawek; q)kontrolowanie zgodności realizacji umowy o wykonanie Zadania z postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą lub wykonawcami; r)opiniowanie zasadności i zakresu ewentualnego wykonania robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych oraz przygotowywanie projektów stosownych dokumentów; s)zapewnienie dokonania wymaganych inwentaryzacji powykonawczych w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami; t)żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót lub wadliwie zamontowanych urządzeń, wstrzymuje wykonywanie robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać zagrożenie albo spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub warunkami pozwolenia na budowę; u)wykonywanie wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, nie wymienionych, a przewidzianych w przepisach ustawy Prawo budowlane lub ustawy o ochronie zabytków dla nadzoru inwestorskiego oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, nie przewidzianych w tej ustawie, ale niezbędnych dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, związanych z nadzorem inwestorskim..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.54.00.00-5, 71.52.00.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2012. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Studio Projektowe VERUM, ul. M. Konopnickiej 8/23, 99-400 Łowicz, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21951,22 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 24000,00 

Oferta z najniższą ceną: 24000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24000,00 

Waluta: PLN. 

ZAŁĄCZNIK I 

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę 

1. Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienia wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

W związku z nagłym zakończeniem umowy Inwestora Zastępczego/odstąpieniem od umowy/ ze skutkiem na dzień 7.05.2012r, przy równoczesnym istnieniu zobowiązań wynikających z ważnego kontraktu z wykonawcą robót budowlanych, Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach jako Zamawiający zmuszony i zobowiązany jest zabezpieczyć pełen nadzór inwestorski w celu kontynuacji przedmiotowej inwestycji przy poszanowaniu obowiązujących przepisów ustawy prawo budowlane i kodeks cywilny oraz zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca zawiadomił Europejskie Centrum Artystyczne w Sannikach jako Zamawiającego, że w razie niezabezpieczenia ciągłości nadzoru, wstrzyma realizację budowy i wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym. Mając na uwadze zabezpieczenie prawidłowości i racjonalności wydatkowania środków budżetowych oraz dotacji unijnej, oraz zapewnienie ciągłości i terminowości inwestycji ECA postanowiło zabezpieczyć nadzór inwestorski w niezbędnym zakresie w okresie od 7.05 - 30.06.2012r do czasu wyłonienia nowego Inwestora Zastępczego w drodze przetargu. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 3 ustawy PZP zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - 24, maj 2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Utworzono: czwartek, 24, maj 2012 11:29 | Opublikowano | Drukuj

Numer ogłoszenia: 168388 - 2012; data zamieszczenia: 23.05.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 151424 - 2012 data 11.05.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, fax. 24 2777827. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III pkt.2. 

W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami.. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie.

Ogłoszenie o zamówieniu - 11, czerwiec 2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono: poniedziałek, 11, czerwiec 2012 13:56 | Opublikowano | Drukuj

Sanniki: Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
Numer ogłoszenia: 195630 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach , ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecasanniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi inwestora zastępczego dla zadania pod nazwą: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający informuje, iż Zespół Pałacowo Parkowy w Sannikach jest wpisany do rejestru zabytków w dniu 23.03.1962r, pod nr 9544462W. Ponadto informuje, że zadanie pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013, Działanie 6.1. Kultura, nr umowy RPMA.06.01.00 14 03508 00 wraz z aneksami, jest w trakcie realizacji. Wykonawca powinien zapoznać się z etapem przedmiotowej inwestycji. Z wykonawcą robót budowlanych Kontrakt został zawarty w dniu 31.12.2010r. Z wykonawcą podpisano aneks, a także umowy na roboty uzupełniające i dodatkowe. Termin wykonania robót budowlanych określono na dzień 31.10.2012r. I.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w następującym zakresie: 1.przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. nr 113 z 2010r. poz. 759 ze zm. na wykonanie dostawy i montażu wyposażenia oraz konserwacji elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego dla zadania pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz innych postępowań koniecznych dla wykonania zadania i uzyskania założonego celu zadania, określonego umową o finansowaniu ze środków europejskich. 2.wykonywanie funkcji należących do zakresu Zamawiającego, określonych w SIWZ i w umowie 3.sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie 4.wykonywanie obowiązków Inżyniera w rozumieniu Ogólnych Warunków Kontraktowych dla Budowy dla Robót Inżynieryjno Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego wydanie angielsko polskie niezmienione 2008 tłumaczenie wydania 1999 FIDIC 5.dokonanie rozliczeń rzeczowych i finansowych całego zadania 6.wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności faktycznych i prawnych koniecznych dla wykonania zadania, po uzgodnieniu z Zamawiającym, chyba, że konieczne jest wykonanie tych czynności ze względu na groźbę poniesienia szkody przez Zamawiającego. II.ETAP I. W zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego w punkcie I.1. Wykonawca dokona w szczególności: 1.sprawdzenia posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej pod względem poprawności merytorycznej i kompletności oraz wymaganych przepisami uzgodnień, mając na względzie cel zadania inwestycyjnego, występuje do odpowiednichurzędów i innych instytucji o wydanie brakujących dokumentów 2.uzupełnienia i poprawienia opracowania dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z projektantem w oparciu o przeprowadzone sprawdzenie dokumentacji posiadanej, 3.aktualizacji i uzupełnienia kosztorysów inwestorskich sporządzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4.opracowania lub doprowadzenie do opracowania formy elektronicznej posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, 5.przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pod nazwą Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w zakresie Dostawa i montaż wyposażenia wszystkich pomieszczeń Pałacu wraz z konserwacją i montażem elementów wyposażenia będących w posiadaniu Zamawiającego lub innych niezbędnych postępowań. 6.przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w punkcie 5, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 7.reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych w przypadku korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, 8.reprezentowania Zamawiającego we wszelkich czynności niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą zadania wskazanego w punkcie 1. III.ETAP II. W zakresie wykonania zadania wskazanego w punkcie I.1. Wykonawca w szczególności; 1.dokona przekazania wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy robót, dostaw lub usług terenu budowy, dokumentacji projektowej i wszelkiej innej dokumentacji związanej z wykonaniem Zadania Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego, dokumentów formalno prawnych oraz dziennika budowy, 2.bieżąco kontroluje i zatwierdza dokumenty rozliczeniowe i faktury pod względem merytorycznym oraz zgodności z ustaleniami umowy z Wykonawcą Zadania i przekazuje je Zamawiającemu, 3.przygotowuje wymagane dokumenty z realizacji zadania i wykonania umowy, zgodnie z wymogami Instrukcji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 2013 oraz wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności, a także zgodnie z innymi wymaganiami w tym zakresie, 4.sporządza rozliczania rzeczowo finansowe inwestycji Zadania, z uwzględnieniem wymogów jednostek współfinansujących, dokonuje wszelkich innych rozliczeń związanych z wykonywaniem Zadania, 5.sporządza dowody przekazania przejęcia do majątku Zamawiającego środków trwałych dokumenty OT i PT i inne wymagane stosownymi normami prawnymi, zapewnia wydatkowanie przez Zamawiającego środków na wykonanie Zadania w sposób zgodny z przepisami ustawy o finansach publicznych, 7.sprawuje kompleksowy nadzór nad wykonaniem Zadania Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, w zakresie nadzoru inwestorskiego, a w szczególności ustanawia inspektorów nadzoru we wszystkich branżach specjalnościach występujących w obiekcie, ze wskazaniem inspektora koordynatora, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz ustawa o ochronie zabytków, a nadto; a. kontroluje jakość robót budowlanych, prac konserwatorskich i wyposażenia wnętrz w zakresie zgodności z dokumentacją, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno budowlanymi, normami państwowymi i normami jakości, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy i przyszłego użytkowania, b.sprawdza posiadanie przez wykonawcę Zadania odpowiednich dokumentów atestów, świadectw jakości, wyników badań i innych wymaganych dotyczących materiałów i urządzeń, c.kontroluje prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania i wyceny robót, dokonuje wpisów do dziennika budowy, d.kontroluje jakość wykonanych robót i innych prac oraz wbudowanych materiałów, e.uczestniczy w prowadzonych próbach i odbiorach technicznych oraz odbiorach innych prac i robót, f.rozstrzyga wątpliwości natury technicznej i innej merytorycznej zaistniałych w wykonywaniu umowy o wykonanie Zadania, a w razie potrzeby zasięga opinii autora projektu bądź rzeczoznawców, g.bieżąco informuje Zamawiającego o postępie w wykonywaniu umowy o Rewaloryzację Zespołu Pałacowo Parkowego. 8.organizuje i dokonuje odbiory częściowe i odbiór końcowy, sporządza protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego oraz przekazuje Zamawiającemu Zadania protokół odbioru końcowy podpisuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego uczestniczy w komisji przekazania Zadania do użytkowania, 9.sporządza na piśmie informacje o przebiegu wykonania Zadania w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 10.dokonuje odbiorów technicznych przy współudziale Zamawiającego wykonanych elementów Zadania, odbiorów robót zanikających i lub ulegających zakryciu oraz zakończonych robót, instalacji, zamontowanych urządzeń i wyposażenia, wykonanych innych prac oraz zgłaszanie odbioru, jeśli należy to do obowiązków Zamawiającego, uczestniczy w odbiorach dokonywanych przez inne urzędy i instytucje państwowe w zakresie ich ustawowych kompetencji, 11.uczestniczy w pracach komisji technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz bierze udział w spotkaniach z przedstawicielami Wykonawcy Zadania, projektantami i innymi osobami, 12.dokonuje odpowiedniego wpisu w Dzienniku Budowy po wpisie kierownika budowy o zakończeniu robót, 13.egzekwuje od Wykonawcy Zadania przekazanie kompletu wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego Zadania, oraz wystawia lub egzekwuje wystawienie przez Wykonawców odpowiednich świadectw i innych dokumentów związanych z wykonaniem Zadania i rozpoczęciem okresu gwarancyjnego, 14.przygotowuje wnioski i występuje w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów o wydanie lub zmianę pozwolenia na budowę oraz o wydanie innych prawem wymaganych pozwoleń i ich zmiany, jeśli zajdzie taka konieczność, 15.przygotowuje oraz występuje w imieniu Zamawiającego do odpowiednich organów o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 16.dokonuje rozliczenia końcowego Zadania, 17.wykonuje wszelkie inne czynności faktyczne i prawne, nie wymienione w SIWZ, a niezbędne dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego, związane z przygotowaniem i wykonaniem Zadania. 18.wykonuje wszelkie inne czynności faktyczne i prawne przewidziane w przepisach ustawy Prawo Budowlane dla inspektorów nadzoru inwestorskiego, 19.uczestniczy w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzoruje usuwanie wad i usterek. IV.Integralną cześć opisu przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa wraz z ekspertyzami i dokumentacją z badań konserwatorskich, prac architektonicznych i archeologicznych oraz innymi dokumentami wymaganymi obowiązującymi przepisami dla wykonania Zadania oraz następująca dokumentacja wraz z decyzjami i postanowieniami tą dokumentację uzgadniającymi oraz zatwierdzającymi: Część I projekty w realizacji 1.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach instalacji wod kan i ppoż płock, październik 2011 2. Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach instalacji centralnego ogrzewania płock, październik 2011, 3.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego Rewaloryzacji Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach projekt architektoniczno budowlany altany śmietnikowej, listopad 2011r, 4. Projekt budowlany Zamienny Kanalizacji sanitarnej dla budynku pałacu, muszli koncertowej oraz budynku dozorcówki, płock, październik 2011, 5.Projekt budowlany Zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, Płock, październik 2011r., 6.Projekt budowlany Kanalizacji drenażowej odprowadzającej wody opadowe przesączające się przez nawierzchnie boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych Płock, październik 2011r. 7. Projekt budowlany Zabezpieczenia hydroforni grudzień,2011r., 8.Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zabezpieczenie hydroforni grudzień 2011r., 9. Projekt przeniesienia pomnika F. Chopina grudzień 2011, 10.Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót budowlanych projekt przeniesienia pomnika F. Chopina grudzień 2011r. 11.Specyfikacje techniczna ścieżki parkowe projekt rekonstrukcji fontanny, Piaseczno 2011, 12.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy budowie kan. Deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, drenażu boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych oraz kanalizacji sanitarnej, 13.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża sanitarno instalacyjna, 14.Dokumentacja zamienna architektoniczno budowlana, 15.dok zamienna projekt zagospodarowania terenu z projektem budowlanym elementów zewnętrznych 16.dok. Projektowa dobudowy tarasu zewnętrznego północnego, 17.Projekt Zamienny Elementów konstrukcyjnych stropów nad pomieszczeniami ze stropami drewnianymi i polichromiami przewidzianymi do zachowania z zabytkowym pałacu w Sannikach, 18.Projekt budowlany instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacja elektryczna, 19.P.B.Z. instalacji elektrycznych Poznań 12.2011r, 20.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branża instalacyjno sanitarna wentylacji i klimatyzacji, 21.Projekt budowlano wykonawczy instalacji sygnalizacji włamania i napadu budynek oranżerii, Poznań 11.2011r, 22.Projekt budowlano wykonawczy instalacji telewizji przemysłowej budynek oranżerii, Poznań 11.2011r, 23.Projekt budowlano wykonawczy instalacji automatycznej sygnalizacji pożaru instalacji oddymiania budynek oranżerii, Poznań 11.2011r. 24.Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach, 25.Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla zabytkowego pałacu w Sannikach, 26.Badania architektoniczne egz nr 1 27.Dokumentacja pomiarowa bryły zewnętrznej- skanowanie laserowe 3D, 28.Archeologiczne badania sondażowe 07 16.02.2011r. 29.Archeologiczne badania sondażowe 16 19.11.2011r. 30.Inwentaryzacja konserwatorska piwnice, poddasze, więźba dachowa, detal architektoniczny, 31.Aktualna ocena stanu technicznego stropu nad piętrem pałacu w pomieszczeniach wskazanych przez konserwatora zabytków pod katem możliwości pozostawienia części stropów i istniejących polichromii, 32.Projekt Rozbudowa zabytkowego pałacu w Sannikach. Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. 33. Projekt budowlany wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.kan. w odtwarzanym budynku Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. 34.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach, nr ewidencyjny działki 113 2. Projekt budowlany wykonawczy przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy odtwarzanym budynku 35.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach. Nr ewidencyjny działki 113 2. Projekt budowlany wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w odtwarzanym budynku 36. Rozbudowa zabytkowego Pałacu w Sannikach na terenie działki nr 113 2 o galerię mieszczącą kawiarnio cukiernię 37.Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu w Sannikach działka nr 113 2. Projekt budowlany wykonawczy. Instalacje elektryczne wewnętrzne 38.Rozbudowa zabytkowego pałacu w Sannikach. Odtworzenie oranżerii przy wieży Pałacu. Sanniki, działka nr ewid. 113 2. Projekt budowlany wykonawczy konstrukcji rozbudowy 39.Zabytkowy budynek Pałacu im. F. Chopina w Sannikach. Konstrukcja. Obliczenia statyczne podstawowe wyniki. Badania gruntowe 40.Projekt budowlany. Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki 113 2 41.Projekt budowlano wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.kan 42.Projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych w kotłowni olejowej 43.Projekt budowlano wykonawczy Odprowadzenie wód z połaci dachowej zabytkowego budynku Pałacu w Sannikach 44Projekt kolorystyki zabytkowego Pałacu w Sannikach 45Projekt budowlany. Instalacje elektryczne wewnętrzne 46.Projekt budowlano wykonawczy technologii kotłowni olejowej w zabytkowym budynku Pałacu w Sannikach 47.Projekt budowlano wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania 48.Projekt budowlano wykonawczy Konstrukcja. Remont kapitalny, przebudowa oraz rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie działki 113 2 49.Sanniki Projekt zagospodarowania terenu 50.Projekt zamienny utwardzenia terenu przed muszlą koncerową 51.Projekt rewaloryzacji parku. Układ drogowy w rejonie pałacu 52.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Projekt zieleni 53.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 54.Projekt gospodarki drzewostanem Projekt rewaloryzacji parku w Sannikach, woj. mazowieckie. Uzupełnienie do projektu zieleni 55.Projekt zieleni. Wykaz zastosowanego materiału roślinnego 56.Projekt techniczny dróg zamienny. Otoczenie pałacu i droga na osi parku 57.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Tom I. Projekt zagospodarowania 58.Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 59.Projekt układu drogowego Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. 60.Projekt dróg Projekt rewaloryzacji parku w Sannikach, woj. Mazowieckie 61.Projekt architektoniczno budowlany altany śmietnikowej 62.Dokumentacja z badań konserwatorskich 2011roku w Pałacu 63.Decyzja Nr 1172012 z dnia 25.04.2012 r. Starosty Gostynińskiego 64.Decyzja Nr 792012 z dnia 28.03.2012 r. Starosty Gostynińskiego 65.Decyzja Nr ABI 7351-2112010 z dnia 22.06.2010 r. Starosty Gostynińskiego Wraz z decyzjami i postanowieniami wcześniejszymi i związanymi z ww dokumentacją 66.Koncepcja systemu nawadniania parku z 2012r. CZĘŚĆ II projekty planowane do realizacji w przyszłości, a które należy uwzględniać przy realizacji obecnego zakresu w celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub utrudniania wykonania projektowanego zadania. 1.Projekt architektoniczno budowlany altany ogrodowej i zdroju ogrodowego HOL BUD 2.Projekt budowlany Przyłącza wodociągowego do wodotrysku przy altanie ogrodowej, branża sanitarna, projektant: Dorota Raźniewska, Płock październik 2011r. egz nr 8 1 sztoryg 3.Projekt budowlany przyłącza wodociągowe do wodotrysku przy altanie ogrodowej, plock, październik 2011r.egz nr 7 1 sztoryg 4.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny egz nr 1 1 szt oryg 5.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny branża elektryczna Gostynin listopad 2011 egz nr 6 1 sztoryg 6.Projekt budowlany rekonstrukcji fontanny grudzień 2011,egz nr 6 1 sztoryg W celu wykonania umowy Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne, udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa lub pełnomocnictw upoważniających do podejmowania czynności faktycznych i prawnych w jego imieniu i na jego rzecz. Przez określenie Zadanie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozumie się wykonanie zadania pod nazwą Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym dla zagwarantowania wykonania zadania z należytą starannością oraz ochrony interesów Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.20.00-6, 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8, 71.54.00.00-5, 71.52.10.00-6, 79.42.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium.Wadium wynosi: 4500 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.w pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c.w gwarancjach bankowych, d.w gwarancjach ubezpieczeniowych, e.w poręczeniach udzielanych przez podmiotu, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Mazowsze w Płocku o/Sanniki nr 09 9042 1026 0718 0376 2000 0080. Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli najpóźniej do chwili upływu terminu składania ofert kwotą wadium zostało uznane konto bankowe Zamawiającego Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy dołączyć w oryginale do oferty w łącznym opakowaniu.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek spełnia każdy z Wykonawców

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, pełnili obowiązki iinwestora zastępczego lub Inżyniera, na co najmniej 2 zadaniach o zakresie, wartości i o złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten spełniają wszyscy Wykonawcy. Przez określenie zadania o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia publicznego rozumie się wykonywanie zadań na obiektach zabytkowych o wartości nie mniejszej niż 4.000.000 zł. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunek spelniają wszyscy wykonawcy na zasadzie sumy potencjałów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunek spelniają wszyscy wykonawcy na zasadzie sumy potencjałów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują 1 osobą, znającą procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które przygotowały i przeprowadziły, co najmniej 1 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania o odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia, Dysponują 1 osobą, która będzie kierować zespołem inspektorów nadzoru w specjalnościach branżach, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących co najmniej od 5 lat, która w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania kierowała zespołem inspektorów na co najmniej 1 zadaniu o zakresie, wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia na obiektach zabytkowych, osoba ta będzie pełnić także funkcję inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno budowlanej; Dysponują po 1 osobie, posiadającej odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, co najmniej od 5 lat, które będą pełnić funkcję inspektorów nadzoru robót w następujących specjalnościach bez ograniczeń: inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych; inspektor nadzoru w specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, inspektor nadzoru w specjalności robót drogowych, inspektor nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów Dz. U nr 5 z 2001r. poz. 42 ze zm. oraz ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem zawodu. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru przez jedną osobę posiadającą uprawnienia w więcej niż jedna specjalności. Dysponują 1 osobą, specjalistą posiadającym wiedzę i doświadczenie, który dokonał rozliczenia, co najmniej 1 umowy odpowiadającej swoim rodzajem, zakresem i złożonością przedmiotowi zamówienia i o wartości co najmniej 4.000.000 zł. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji osób uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielnie zamówienia na wykonanie zadania z funkcją osoby dokonującej rozliczeń zadania lub inspektorem nadzoru. Zamawiający żąda pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunek spelniają wszyscy wykonawcy na zasadzie sumy potencjałów.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia spełniają Wykonawcy, którzy:posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 500.000,- zł posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa od jednego i wszystkich zdarzeń, na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną warunek spełnia każdy z Wykonawców

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy także dołączyć: Dowód wniesienia wadium - w oryginale (nie dotyczy wadium wnoszonego w pieniądzu). Pełnomocnictwo, jeżeli ze złożonych dokumentów nie wynika jednoznacznie uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich Wykonawców, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę upoważniające do złożenia oferty i dokonywania innych czynności w postępowaniu. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia zawartej umowy mogą zostać zmienione w następujących przypadkach: a)wynagrodzenie ryczałtowe przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione w przypadku zmiany wysokości podatku VAT; zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT; zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki VAT; b)wynagrodzenie ryczałtowe może zostać zmniejszone w przypadku zmiany umowy przez ograniczenie zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę; c)inne postanowienia umowy, niż dotyczące wynagrodzenia ryczałtowego, mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności faktycznych lub prawnych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub umowy o wykonanie Zadania, jeśli zmiany te są korzystnie dla Zamawiającego. W szczególności mogą ulec zmianie postanowienia umowy określające termin jej wykonania. 2.Zmiany umowy mogą odnosić się wyłącznie na przyszłość. Zmiany umowy dokonuje się w formie aneksu do umowy, zmiana skutkuje od daty wskazanej w aneksie, po podpisaniu aneksu przez obie strony umowy, zmiana umowy wchodzi w życie z dniem wskazanym w aneksie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ecasanniki.pl;www.ecasanniki.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 09-540 SANNIKI, ul. Warszawska 142: w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach,ul. Warszawska 169, pokój nr 2..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Warszawskiej 169, budynek Urzędu Gminy w Sannikach, pokój numer nr 2,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ.zip

 

Dokumentacja projektowa - (.zip, 201MB)

Ogłoszenie 1 - 12.06.2012 - 12, czerwiec 2012

Ogłoszenie 1 - 12.06.2012

Utworzono: wtorek, 12, czerwiec 2012 14:24 | Opublikowano | Drukuj

Sanniki: Wykonanie robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami.
Numer ogłoszenia: 198234 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151864 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami. i obejmujących roboty budowlane polegające na wykonaniu: System klimatyzacji pomieszczeń Pałacu; Budowa altany śmietnikowej. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego Warunki Ogólne FIDIC, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 tłumaczenie 1. wydania 1999, przystosowanych do prawa polskiego i wymagań Zamawiającego poprzez Warunki Szczególne Kontraktu. Pałac, w którym wykonywane będzie przedmiotowe zadanie, stanowi obiekt architektoniczny, wykonany w formie bryły dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej, pokrytej dachem dwuspadowym o niewielkim spadku. Bryła obiektu składa się dziewięcioosiowego korpusu głównego obejmującego część centralną i południowo-wschodnią. Od strony północno-zachodniej do bryły głównej przylega pięcioosiowe piętrowe skrzydło zakończone w części narożnej, czteroboczną wieżą typu belwederskiego. W kierunku północnym rozciąga się piętrowe dziewięcioosiowe skrzydło. Centralna część budowli od strony południowo-wschodniej zakończona jest częścią parterową. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Obiekt pałacowy w Sannikach posiada powierzchnię zabudowy, wynoszącą 991,80 m2.. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1 125,55 m2 i mieści się na dwóch kondygnacjach. Całkowita kubatura obiektu wynosi 8 217 m3. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: wykonanie kompletnego systemu klimatyzacji pomieszczeń Pałacu opisanego w przekazanym projekcie włącznie z posadowieniem, montażem, połączeniem, zasilaniem, wszelkimi niezbędnymi instalacjami, oprzyrządowaniem, automatyką, regulacją, sterowaniem, oprogramowaniem, badaniami i sprawdzeniami, uruchomieniem, rozruchem próbnym, szkoleniem oraz przekazaniem systemu w stanie pełnej i całkowitej gotowości eksploatacyjno-użytkowej. Dostawa, posadowienie, montaż i uruchomienie 2 jednostek zewnętrznych o parametrach określonych w dokumentacji projektowej. Dostawa, montaż i uruchomienie 23 jednostek wewnętrznych parametrach określonych w dokumentacji projektowe włącznie z indywidualnymi sterownikami oraz nastawami temperatury i wydajności, Budowa instalacji freonowej freon R-410a z rur miedzianych lutowanych, Izolacja rur na całej długości systemowa ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubościach ścianek 9mm dla rur d15,9mm i 13 mm dla pozostałych, Izolacja przewodów zewnętrznych dostosowana do warunków i zabezpieczona specjalną powłoką malarską np. TERMAFLEX 800, Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wszystkie urządzenia i sterującej ich pracą z wszystkimi niezbędnymi czynnościami i urządzeniami koniecznymi dla prawidłowej pracy systemu, Wykonanie instalacji skroplin z rur PVC-U łączonych przez klejenie z zachowaniem spadków niezbędnych dla prawidłowego odpływu wody do pionów kanalizacyjnych, z wykorzystaniem pompek skroplin, Wszystkie instalacje kryte w bruzdach ściennych, warstwie posadzkowej lub w przestrzeni sufitowej za zgodą projektanta; w pomieszczeniach z tynkami historycznymi rozwiązanie zostanie dostosowane do bieżących zaleceń konserwatorskich oraz efektów i wniosków z prac konserwatorskich i restauratorskich, Wykonanie wszystkich koniecznych oczyszczeń, zabezpieczeń, prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń wykonanego systemu, w tym prób ciśnieniowych, regulacji i napełnień czynnikiem chłodzącym, Wykonanie zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań i hałasu wywoływanych pracą urządzeń systemu, a w fazie rozruchu wykonanie koniecznych sprawdzeń natężenia hałasu w pomieszczeniach wskazanych przez Inżyniera, Zabezpieczenia przejść instalacji przez przegrody pożarowe w technologii właściwej dla materiałów niepalnych oraz dla rur z materiałów palnych do Ø25mm i dla większych średnic, Montaż kanałów, kratek i anemostatów, o ile takowe okażą się konieczne, Wykonanie zabudowy kanałów lub klimatyzatorów, osłon, maskownic i wszelkich innych robót koniecznych do uzyskania efektu i celu zadania. Budowa altany śmietnikowej jednobryłowej murowanej na fundamencie betonowym, z lekkim dachem stalowym na krokwiach drewnianych i osłoną zieleni parkowej. Altana śmietnikowa realizowana jest w ramach zadania inwestycyjnego Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach stanowiącego element całego opisanego w preambule przedsięwzięcia. Altana zlokalizowana jest bezpośrednio przy ogrodzeniu parkowym i stanowić będzie miejsce do składowania i segregacji odpadów budynku Pałacu oraz parku. Dane obiektu: powierzchnia użytkowa 14,89 m2 powierzchnia zabudowy 19,65 m2 kubatura budynku 62,50 m3 Zakres robót obejmuje wykonanie: Roboty ziemne fundamentowe, Fundamenty betonowe, ściany zewnętrzne murowane, wieniec żelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu z blachy w kolorze pokrycia na budynku pałacu, na folii dachowej, obróbki blacharskie, tynki cementowo-wapienne gładkie w stylu ogrodzenia, Wykonanie otworu w istniejącym ogrodzeniu i jego obróbka na drzwi szczelne, dylatacja pomiędzy altaną a ogrodzeniem oraz izolacje przeciwwilgociowe fundamentowe i posadzkowe, montaż stolarki roboty malarskie elewacji oraz wnętrza, posadzka cementowa szczelna zatarta na gładko i malowana, wykonanie wokół altany śmietnikowej osłony zielonej z bluszczu na ruszcie drewnianym. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać wszelkich zaleceń konserwatorskich oraz uwzględnić poniższe wytyczne dotyczące wykonania robót: wszystkie materiały wykończeniowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamówienie obejmuje wszystkie czynności i roboty wymienione lub niewymienione w niniejszym opisie, lecz konieczne dla wykonania pełnego zakresu zadania i uzyskania zamierzonego celu, aż do uzyskania pozytywnych oświadczeń organów i instytucji sprawdzających wymienionych w treści art.56 prawa budowlanego o niewnoszeniu zastrzeżeń do elementów objętych niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz pozostałe dokumenty: Dokumentacja projektowa: Dotycząca Pałacu i klimatyzacji: Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego Projektu Budowlanego Remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie działki nr ewid. 113/2 instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, listopad 2011. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach na terenie część działki nr ewid. 113/2 - klimatyzacja Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacja klimatyzacji. Dotycząca Altany śmietnikowej: Projekt architektoniczno-budowlany altany śmietnikowej, BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o., Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Tom I. Projekt zagospodarowania, BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o., Przedmiar robót -budowa altany śmietnikowej, listopad 2011 opracowany przez BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, listopad 2011 Pozostałe dokumenty: Decyzja nr ABI 6740-439/2011 z dnia 14.12.2011 r. - o zmianie decyzji pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach; Decyzja nr ABI 7351-211/2010 z dnia 22.06.2010 r. - pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach o galerię mieszczącą kawiarnio-cukiernię - odtworzenie oranżerii przy wieży Decyzja nr ABI 7351-36/2007 z dnia 15.02.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-108/2007 z dnia 16.04.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach - bez oranżerii decyzja nr ABI 7351-108/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-36/2007, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-109/2006 z dnia 22.05.2006 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu w Sannikach, H.Baranowski 2011 Decyzja nr ABI 7351-40/2007 z dnia 26.02.2007 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; decyzja nr ABI 7351-40/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-109/2006, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr 43 z dnia 09.02.2006 r., znak WKZ/P-4117-13-2/06 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie prac przy zabytku: rewaloryzacja założenia parkowego w Sannikach Decyzja nr 335/2011 z dnia 25.10.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 391/2011 z dnia 29.12.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 22/2012 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 17.02.2012r pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych m.in. według zamiennego projektu zagospodarowania terenu i budowy altany śmietnikowej, Decyzja Wójta Gminy Sanniki nr 1/2011 z dnia 21.10.2011r o lokalizacji inwestycji celu publicznego, Decyzja Starosty Gostynińskiego nr 117/2012r z dnia 25.04.2002r o zamiennym pozwoleniu na budowę w zakresie rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; 2012r. Warunki prowadzenia i wykonania robót: Zamawiający informuje, że ww. dokumentacja jest dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki -w godzinach 8.00 - 15.00 budynek Urzędu Gminy. Proponowane w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej materiały i urządzenia zostały podane jako przykładowe, w celu opisania ich za pomocą jak najbardziej dokładnych określeń. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, o parametrach nie gorszych do podanych w dokumentacji. Z uwagi na dodatkowy charakter zamówienia, Wykonawca zna teren inwestycji oraz jest świadom wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia i koniecznych dla osiągnięcia założonego celu. W razie uszkodzenia wcześniej wykonanych tynków i oblicowań lub instalacji i urządzeń obiektu wykonawca zobowiązany będzie do ich doprowadzenia do wcześniejszego stanu technicznego i użytkowego. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, który po zaopiniowaniu przez właściwą Komendę Policji zostanie zatwierdzony przez właściwy dla danej drogi organ zarządzający ruchem. Projekt organizacji ruchu, w przypadku konieczności jego sporządzenia, należy złożyć wraz ze stosownym wnioskiem do właściwego dla danej drogi organu. Koszty ww. czynności ponosić będzie Wykonawca. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów utylizacji i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów zagospodarowania odpadów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia wynikające z decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robót konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę. Wykonawca winien zapewnić na placu budowy właściwe zaplecze socjalne i sanitarne dla swojej załogi oraz ponieść pełne koszty jego utrzymania z kosztami zaopatrzeniem w media zewnętrzne włącznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego dostępu pracownika Pałacu na teren inwestycji przez cały okres trwania Kontraktu oraz zapewnić swobodny dostęp przedstawicielom Zamawiającego oraz Województwa kontrolerom i wizytatorom do przeprowadzenia kontroli lub wizytacji na każdym etapie realizacji zamówienia. W związku z tym, iż zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wykonawca zobowiązany będzie realizować wytyczne dotyczące promocji i informacji dla zadań realizowanych w ramach tego programu. W szczególności dotyczy to obowiązku wykonania i umieszczenia przez Wykonawcę stosownej tablicy informacyjnej i pamiątkowej informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz stałej troski o pozytywny wizerunek Zamawiającego oraz jednostki finansującej i współfinansujących. Zamawiający informuje, iż wytyczne dotyczące tablic: informacyjnej i pamiątkowej znajdują się pod dostępnym linkiem wskazanym dla zamówienia podstawowego: http://rpo.mazowia.eu/data/other/zasady_promocji_dla_beneficjentow.pdf. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wzory tablic. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 - Kodeksu Cywilnego o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 2/3 umownego wynagrodzenia, ubezpieczenie osób trzecich. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na okres zgłaszania wad tj. 1 rok oraz informuje, że przewiduje możliwość korzystania z rękojmi przez okres 3 lat od daty wydania Świadectwa Wykonania, o którym mowa w klauzuli 11.9 Warunkach Ogólnych Kontraktu - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25 lok. 9 tel. nr 48 22 826 16 72; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Świadectwo Wykonania jest równoważne z ostatecznym protokołem odbioru, funkcjonującym w prawie polskim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.10.00-6, 45.33.12.00-8, 45.33.12.20-4, 45.21.13.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WINNCKI Paweł Winnicki, UL. Chopina 117 a, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 287229,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 287229,19

Oferta z najniższą ceną: 287229,19 / Oferta z najwyższą ceną: 287229,19

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Po analizie treści wniosku Wykonawcy z dnia 30.03.2012 roku, stwierdza się konieczność wykonania niżej wymienionych robót dodatkowych w ramach przedsięwzięcia Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Wykonanie prac nieujętych pierwotnie w opisie przedmiotu zamówienia i zaniechanie wykonania prac opisanych poniżej, w zgodnym rozumieniu przedstawicieli wszystkich uczestników procesu budowlanego, pozwoli zrealizować pierwotnie założone dzieło budowlane w sposób zgodny ze sztuką budowlaną, kompletny i zdatny do celu, któremu ma służyć, po uwzględnieniu wszystkich okoliczności znanych stronom, zaistniałych w związku z prowadzoną inwestycją. Zakres i uzasadnienie szczegółowe konieczności wykonania robót dodatkowych: Wykonanie altany śmietnikowej Prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego i przekazanie obiektu do użytkowania zgodnie z §22.1 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nie jest możliwe bez miejsca do składowania nieczystości. Budowa altany śmietnikowej stanowi minimalną wartość w stosunku do całkowitej wartości zamówienia i zgodnie z łącznie występującymi przesłankami art.67 ust.1 pkt 5 lit.a i lit.b wykonanie tej roboty możliwe jest w trybie zamówienia dodatkowego. Wykonanie klimatyzacji Zachowanie historycznych tynków, drewnianych stropów i parkietów w świetle wymagań konserwatorów związane jest z koniecznością zagwarantowania określonych stabilnych parametrów cieplno-wilgotnościowych pomieszczeń. Warunki takie mogą być zapewnione wyłącznie przy zastosowaniu pełnego systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Ponieważ nie można było przewidzieć konieczności pozostawienia znacznych powierzchni stropów drewnianych i tynków na osnowie trzcinowej, zgodnie spełniają kryteria określone w treści cytowanego art.67 ust.1 pkt 5 lit.a pzp i mogą być wykonane w ramach zamówienia dodatkowego. Zgodnie z treścią art. 67 ust.1 pkt.5 pzp w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego

Ogłoszenie 2 - 12.06.2012 - 12, czerwiec 2012

Ogłoszenie 2 - 12.06.2012

Utworzono: wtorek, 12, czerwiec 2012 14:35 | Opublikowano | Drukuj

Sanniki: Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn.Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowanego z RPO WM 2007-2013 Działanie 6.1. Kultura nr. umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami..
Numer ogłoszenia: 198090 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 151872 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki, woj. mazowieckie, tel. 24 2777827, faks 24 2777827.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzka Samorządowa Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn.Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowanego z RPO WM 2007-2013 Działanie 6.1. Kultura nr. umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami...

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót uzupełniających na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych, w ramach przedsięwzięcia p/n: Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach w ramach projektu dofinansowywanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 Działanie 6.1. Kultura nr umowy RPMA.06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami. i obejmujących roboty budowlane polegające na wykonaniu: Tynków i oblicowań ścian wewnętrznych w zakresie: odsłonięcia, konserwacji i restauracji historycznych tynków, malatur i oblicowań ścian i sufitów zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich. Tynków i oblicowań ścian w zakresie wewnętrznej warstwy izolacji termicznej i miejscowych sufitów podwieszanych Zieleni parkowej w zakresie: Wykonania systemu nawadniania zieleni parkowej, Tymczasowego zabezpieczenia hydroforni i studni pod założenie trawnika, Rozbudowy systemu sieci kanalizacji i odprowadzenia wód. Roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego Warunki Ogólne FIDIC, 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 tłumaczenie 1. wydania 1999, przystosowanych do prawa polskiego i wymagań Zamawiającego poprzez Warunki Szczególne Kontraktu. Pałac, w którym wykonywane będzie zamówienie z poz.1, stanowi obiekt architektoniczny, wykonany w formie bryły dwukondygnacyjnej, częściowo podpiwniczonej, pokrytej dachem dwuspadowym o niewielkim spadku. Bryła obiektu składa się dziewięcioosiowego korpusu głównego obejmującego część centralną i południowo-wschodnią. Od strony północno-zachodniej do bryły głównej przylega pięcioosiowe piętrowe skrzydło zakończone w części narożnej, czteroboczną wieżą typu belwederskiego. W kierunku północnym rozciąga się piętrowe dziewięcioosiowe skrzydło. Centralna część budowli od strony południowo-wschodniej zakończona jest częścią parterową. Budynek jest częściowo podpiwniczony. Obiekt pałacowy w Sannikach posiada powierzchnię zabudowy, wynoszącą 991,80 m2 Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1 125,55 m2 i mieści się na dwóch kondygnacjach. Całkowita kubatura obiektu wynosi 8 217 m3 . W trakcie badań konserwatorskich dokonano odsłonięcia historycznych tynków, malatur i oblicowań w części pomieszczeń piętra i zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków należy wykonać ich wzmocnienie, prace konserwatorskie wraz z projektem aranżacji wnętrz i po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków prace restauratorskie na zasadach określonych w przepisach ustawy o ochronie zabytków i przepisach wykonawczych. Wraz z tymi robotami konieczne stało się wykonanie wewnętrznych tynków termoizolacyjnych oraz sufitów zabudowujących elementy instalacji. Konieczność uregulowania systemu kanalizacji i odprowadzenia wód z terenu parku obejmuje budowę odcinka kanalizacji w strefie starego parku i włączenie jej do przyłącza komunalnego oraz odprowadzenia wód z terenu pałacu do stawu południowego przy rezygnacji z poletek rozsączających w rejonie Pałacu i powodujących zalewanie fundamentów obiektu. Rewaloryzacja parku w zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach, przy ul. Warszawskiej w pełnym zakresie przedsięwzięcia obejmuje odnowienie szaty roślinnej drzew, krzewów i trawników, budowę obiektów usługowych: budynek muszli koncertowej, budynek dozorcy - sanitariaty, budynek portierni, budowa obiektów infrastruktury technicznej: przyłącza wodociągowego, wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, ogrodzenia, kortów do siatkówki i kometki, boiska trawiastego, parkingów, dróg wewnętrznych. Powierzchnia ogólna parku wynosi 97382 m2 9,7 ha. Według projektu powierzchnia dotycząca utwardzeń i parkingów wynosi 10754 m2. W wyniku odsłonięcia podczas robót ziemnych, reliktów starego dworu w celu wykonania planowanego zakresu robót drogowych i zieleni parkowej konieczne stało się przeniesienie pomnika w obrębie parku. W wyniku odsłonięcia podczas robót ziemnych, podziemnego obiektu hydroforni i studni, w celu wykonania planowanego zakresu robót drogowych i zieleni parkowej konieczne stało się zabezpieczenie tego obiektu w sposób pozwalający na wykonanie planowanych robót przy zieleni w obrębie parku. Regulacja granic w rejonie małego stawu północnego oraz skarp stawów pozwala na zagospodarowanie rekreacyjne terenu stawów północnych. Równocześnie zebranie znacznych ilości wód do otwartych zbiorników przy rozległym obszarze parku konicznym czyni wykonanie nawodnienia suchych jego obszarów zielonych. W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia wchodzą: Tynki i oblicowania ścian wewnętrznych w zakresie: odsłonięcia, konserwacji i restauracji historycznych tynków, malatur i oblicowań ścian i sufitów zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich. Całkowite usunięcie zewnętrznej wtórnej warstwy z historycznych tynków, ich wzmocnienie i zabezpieczenie wykonywane metodami konserwatorskimi w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji badań konserwatorskich Monument Services 2011 oraz w postanowieniach i zaleceniach konserwatorskich, Wykonanie prac konserwatorskich tynków i malatur zgodnie z zatwierdzonym programem prac konserwatorskich, Opracowanie projektu aranżacji wnętrz po pełnym odsłonięciu tynków ścian i sufitów oraz jego uzgodnienie z konserwatorem zabytków i Zamawiającym, Opracowanie programu prac restauratorskich i jego uzgodnienie z konserwatorem zabytków i Zamawiającym, Wykonanie prac restauratorskich tynków, malatur i oblicowań ścian wewnętrznych, Współdziałanie w zakresie wymiany instalacji wtynkowych w obszarze wykonywanych robót oraz montażu osprzętu i urządzeń, kanałów, kratek i anemostatów, o ile takowe okażą się konieczne, Tynki i oblicowania ścian w zakresie wewnętrznej warstwy izolacji termicznej i miejscowych sufitów podwieszanych Tynki wewnętrzne ścian zewnętrznych w systemie ecovario lub równoważnym gwarantującym uzyskanie założonych współczynników termoizolacyjności ścian z wykluczeniem powstania punktu rosy w ścianie zewnętrznej, na wcześniej wyrównanym podłożu, Tynki sufitów w systemie lekkiej zabudowy gipsowo-kartonowej na ruszcie metalowym z wykonaniem paroizolacji oraz termoizolacji sufitów gwarantujących ciągłość z tynkami ścian, Wykonanie zabudowy kanałów lub urządzeń, osłon, maskownic i wszelkich innych robót koniecznych do uzyskania efektu i celu zadania, Zieleni parkowej w zakresie: Wykonania systemu nawadniania zieleni parkowej, Opracowanie projektu budowlanego systemu automatycznego nawodnienia terenu parku wraz z konieczną dokumentacją wstępną, pozwoleniami, decyzjami i uzgodnieniami, Uzgodnienie projektu z konserwatorem zieleni i Zamawiającym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, Wykonanie systemu nawodnienia terenu parku z czerpni wody ze stawu naprzeciw muszli koncertowej oraz pompownią i układem filtrów, System musi gwarantować unikanie zalewania przez tryskacze pni i koron drzew oraz krzewów ozdobnych, chyba, że dane rośliny tego wymagają, System musi gwarantować możliwość swobodnego wpięcia się do sieci z przenośnymi urządzeniami nawadniającymi w ilości nie mniejszej niż 1 punkt na hektar terenu, System musi zapewniać samo odwadnianie lub prostego opróżnienia z wody oraz rozwiązania gwarantujące jego nieuszkadzanie w okresie zimowym. Tymczasowego zabezpieczenia hydroforni i studni pod założenie trawnika, Całkowite odsłonięcie stropu hydroforni poprzez usunięcie humusu, Rozbiórka nadbetonu i izolacji stropu z wywozem i utylizacją odpadów oraz gruzu, Uzupełnienia i zamurowania ścian w zakresie projektowanym, Wykonanie warstwy wyrównującej i spadkowej stropu z zaprawy cementowej, Ułożenie blachy trapezowej samonośnej na przygotowanym stropie, Wypełnienie koryt blachy kruszywem drenażowym np. keramzyt, Okrycie stropu z blachy ziemią urodzajną pod trawniki i tereny zielone, wykonanie barierek ochronnych z desek struganych i impregnowanych. Rozbudowy systemu sieci kanalizacji i odprowadzenia wód. Roboty ziemne pod rurociągi kanalizacyjne szerokoprzestrzenne lub o ścianach prostych umacnianych, na odkład lub z odwozem, o ile to się okaże konieczne, Podłoża pod kanały i obsypki rurociągów i studni, Kanały kanalizacyjne z rur PP D:250mm -ok. 255m, Kanały kanalizacyjne PVC D:200mm - ok. 168m, Studzienki kanalizacyjne systemowe Ø425 - 12 szt, Usunięcie ewentualnych kolizji z instalacjami i urządzeniami podziemnymi lub naziemnymi, Zasypki kanałów gruntem i ziemią uprawną oraz odtworzenie nawierzchni, Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać wszelkich zaleceń konserwatorskich oraz uwzględnić poniższe wytyczne dotyczące wykonania robót: wszystkie materiały wykończeniowe będą podlegały zatwierdzeniu przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamówienie obejmuje wszystkie czynności i roboty wymienione lub niewymienione, lecz konieczne dla wykonania pełnego zakresu zadania i uzyskania zamierzonego celu, aż do uzyskania pozytywnych oświadczeń organów i instytucji sprawdzających wymienionych w treści art.56 prawa budowlanego o niewnoszeniu zastrzeżeń do elementów objętych niniejszym zamówieniem. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót oraz pozostałe dokumenty: Dokumentacja projektowa: Dotycząca Pałacu: Projekt budowlany. Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki 113/2 Projekt budowlany Zamienny. Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki 113/2, wrzesień 2011 Projekt budowlany. Instalacje elektryczne wewnętrzne Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji wod.-kan. Przedmiar robót i kosztorys nakładczy Remont kapitalny, przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach na terenie część działki nr ewid. 113/2 - klimatyzacja Projekt budowlany przedstawiający istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach na terenie części działki nr ewid.113/2, HOL-BUD Sp z o.o., październik 2011. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach w zakresie: dokumentacja zamienna architektoniczno-budowlana Pałacu, dokumentacja zamienna projekt zagospodarowania terenu z projektem budowlanym elementów zewnętrznych, dokumentacja projektowa dobudowy tarasu zewnętrznego północnego., HOL-BUD Sp. z o.o., listopad 2011r. Przedmiar robót, Klasyfikacja CPV: 45442190-5 -Przygotowanie ścian pod tynki, 45262710-1 - Przygotowanie sufitów pod tynki, 45410000-4 - Tynki wewnętrzne. Branża: Budowlana - Renowacja i konserwacja historycznych zdobień tynków wewnętrznych, HOL-BUD. Projekt budowlany zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku Pałacu., projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Dotycząca parku: Projekt rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Tom I. Projekt zagospodarowania Przedmiar robót opracowany listopad 2011 przez BRiRPB Hol-Bud sp. z o.o. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt budowlany Rewaloryzacja Parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach - Projekt zabezpieczenia hydroforni wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, BUDROX Sp z o.o., grudzień 2011r. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Remontu kapitalnego, przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zabytkowego pałacu w Sannikach w zakresie: dokumentacja zamienna architektoniczno-budowlana Pałacu, dokumentacja zamienna projekt zagospodarowania terenu z projektem budowlanym elementów zewnętrznych, dokumentacja projektowa dobudowy tarasu zewnętrznego północnego., HOL-BUD Sp. z o.o., listopad 2011r. Projekt budowlany kanalizacji drenażowej odprowadzającej wody opadowe przesączające się przez nawierzchnię boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych, Projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Projekt budowlany zamienny kanalizacji sanitarnej dla budynku Pałacu, muszli koncertowej oraz budynku dozorcówki, Projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Projekt budowlany zamienny kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku Pałacu., projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przy budowie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z połaci dachowej budynku pałacu, drenażu boisk, połączenia istniejących zbiorników wodnych oraz kanalizacji sanitarnej, projektant: mgr inż. Dorota Raźniewska, październik 2011. Pozostałe dokumenty Opinia konserwatorska na temat prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w pałacu w Sannikach gm. loco - z dnia 27.04.2010 Decyzja nr ABI 6740-439/2011 z dnia 14.12.2011 r. - o zmianie decyzji pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach; Decyzja nr ABI 7351-211/2010 z dnia 22.06.2010 r. - pozwolenie na budowę na rozbudowę Pałacu w Sannikach o galerię mieszczącą kawiarnio-cukiernię - odtworzenie oranżerii przy wieży Decyzja nr ABI 7351-36/2007 z dnia 15.02.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-108/2007 z dnia 16.04.2007 r. dotyczy remontu, przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania zabytkowego Pałacu w Sannikach - bez oranżerii; decyzja nr ABI 7351-108/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-36/2007, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr ABI 7351-109/2006 z dnia 22.05.2006 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej Pałacu w Sannikach, Decyzja nr ABI 7351-40/2007 z dnia 26.02.2007 r. dotyczy budowy - rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; decyzja nr ABI 7351-40/2007 przenosi decyzję nr ABI 7351-109/2006, wydaną dla Gminy Sanniki, na rzecz Pałacu w Sannikach Decyzja nr 43 z dnia 09.02.2006 r., znak WKZ/P-4117-13-2/06 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na prowadzenie prac przy zabytku: rewaloryzacja założenia parkowego w Sannikach Decyzja nr 335/2011 z dnia 25.10.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 391/2011 z dnia 29.12.2011r Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych w pałacu w Sannikach. Decyzja nr 22/2012 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 17.02.2012r pozwalająca na prowadzenie robót budowlanych m.in. według zamiennego projektu zagospodarowania terenu, kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z połaci dachowych, kanalizacji sanitarnej od muszli koncertowej, Decyzja Wójta Gminy Sanniki nr 1/2011 z dnia 21.10.2011r o lokalizacji inwestycji celu publicznego Postanowienie nr WZ.5595/280/11 z dnia 23.11.2011r, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, wyrażającej zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych. Decyzja Starosty Gostynińskiego nr 117/2012 z dnia 25.04.2012r o zamiennym pozwoleniu na budowę w zakresie rewaloryzacji parku w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Fryderyka Chopina w Sannikach; 2012r. Ponadto, przy wykonywaniu zamówienia, należy uwzględnić poniższe dokumenty wynikające z przeprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji badań, tj: Raport z badań uzupełniających dekoracji malarskich pomieszczeń w pałacu w Sannikach, Dokumentacja II etapu badań konserwatorskich dekoracji malarskiej pomieszczeń na I piętrze pałacu w Sannikach. TOM I/III, Dokumentacja II etapu badań konserwatorskich dekoracji malarskiej pomieszczeń na Ipiętrze pałacu w Sannikach. TOM II/III, Dokumentacja II etapu badań konserwatorskich dekoracji malarskiej pomieszczeń na Ipiętrze pałacu w Sannikach. TOM III/III, Inwentaryzacja konserwatorska piwnice, poddasze, więźba dachowa, detale architektoniczne, Badania architektoniczne- branża konserwatorska, Badania architektoniczne w trakcie prac budowlano-konserwatorskich. Etap II- ratunkowe - branża konserwatorska, Archeologiczne badania sondażowe 07-16.02.2011r, Raport z badań konserwatorskich kolorystyki elewacji pałacu w Sannikach, Raport z zakończenia I fazy II etapu badań konserwatorskich ścian, Sufitów i dekoracji sztukatorskiej wybranych pomieszczeń pałacu w Sannikach, Warunki prowadzenia i wykonania robót Zamawiający informuje, że ww. dokumentacja jest dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki budynek Urzędu Gminy -w godzinach 800 - 1500. Proponowane w projekcie oraz Specyfikacji Technicznej materiały i urządzenia zostały podane, jako przykładowe, w celu opisania ich za pomocą jak najbardziej dokładnych określeń. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych, o parametrach nie gorszych do podanych w dokumentacji. Z uwagi na uzupełniający charakter zamówienia, Wykonawca zna teren inwestycji oraz jest świadom wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W razie uszkodzenia wcześniej wykonanych tynków i oblicowań lub instalacji i urządzeń obiektu wykonawca zobowiązany będzie do ich doprowadzenia do wcześniejszego stanu technicznego i użytkowego. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwienia odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów utylizacji i przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów zagospodarowania odpadów. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić zalecenia wynikające z decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robót konserwatorskich oraz pozwoleń na budowę. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót i czynności niezbędnych i koniecznych do uzyskania efektu finalnego przedmiotu zamówienia w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie jego normalnego użytkowania. Zamówienie nie obejmuje wykonania robót remontowych i renowacyjnych wewnętrznych lub fundamentowych obiektu i urządzeń hydroforni. Wykonawca winien zapewnić na placu budowy właściwe zaplecze socjalne i sanitarne dla swojej załogi oraz ponieść pełne koszty jego utrzymania z kosztami zaopatrzeniem w media zewnętrzne włącznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stałego dostępu pracownika Pałacu na teren inwestycji przez cały okres trwania Kontraktu oraz zapewnić swobodny dostęp przedstawicielom Zamawiającego oraz Województwa kontrolerom i wizytatorom do przeprowadzenia kontroli lub wizytacji na każdym etapie realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy lub umów na dostawy i montaż wyposażenia obiektu oraz wprowadzenia wykonawcy tej usługi w trakcie realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem, na co wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy lub dostawcy zewnętrzni zobowiązani będą do rozliczenia się z wykonawcą z tytułu kosztów energii, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, usuwania nieczystości stałych, dozoru lub zaplecza, o ile będą z tego zaplecza korzystać na zasadach odrębnie pomiędzy wykonawcami uzgodnionymi, lecz nieprzekraczającymi stawek powszechnie obowiązujących. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac określonych dokumentacją projektową w zakresie terenów zielonych na obszarze parku objętym projektem zagospodarowania terenu, zarówno w zakresie przygotowania podłoża gruntowego, usunięcia ewentualnych kolizji, przesadzeń lub przemieszczeń elementów kolidujących, osłon i zabezpieczeń. Kolizje lub zabezpieczenia, o ile wystąpią na obszarze parku, usuwane będą na zasadach wynikających z dokumentacji projektowej, doraźnych decyzji lub zaleceń konserwatora zieleni bądź projektanta architektury krajobrazu. W związku z tym, iż zamówienie będzie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Wykonawca zobowiązany będzie realizować wytyczne dotyczące promocji i informacji dla zadań realizowanych w ramach tego programu. W szczególności dotyczy to obowiązku wykonania i umieszczenia przez Wykonawcę stosownej tablicy informacyjnej i pamiątkowej informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz stałej troski o pozytywny wizerunek Zamawiającego oraz jednostki finansującej i współfinansujących. Zamawiający informuje, iż wytyczne dotyczące tablic: informacyjnej i pamiątkowej znajdują się pod dostępnym linkiem wskazanym dla zamówienia podstawowego http://rpo.mazowia.eu/data/other/zasady_promocji_dla_beneficjentow.pdf. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wzory tablic. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 - Kodeksu Cywilnego o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty o ile zamówienie będzie realizowane przy pomocy podwykonawców. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 2/3 umownego wynagrodzenia, ubezpieczenie osób trzecich. W przypadku uzgodnienia protokołu negocjacji i zawarcia umowy z Zamawiającym, Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót objętych zamówieniem i przedłoży do zatwierdzenia w terminie 5 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na okres zgłaszania wad tj. 1 rok oraz informuje, że przewiduje możliwość korzystania z rękojmi przez okres 3 lat od daty wydania Świadectwa Wykonania, o którym mowa w klauzuli 11.9 Warunkach Ogólnych Kontraktu - WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC, P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008, dostępne pod adresem: SIDIR PL 00-238 Warszawa, ul. Długa 23/25 lok. 9 tel. nr 48 22 826 16 72; e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Świadectwo Wykonania jest równoważne z ostatecznym protokołem odbioru, funkcjonującym w prawie polskim...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9, 45.44.21.00-8, 45.21.20.00-6, 45.33.23.00-6, 45.44.21.90-5, 45.26.27.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 działanie 6.1 kultura nr. umowy 06.01.00-14-035/08-00 wraz z aneksami pn. Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo - Parkowego im. Fryderyka Chopina..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WINNICKI Paweł Winnicki, ul. Chopina 117a, 96-500 Sochaczew, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2127404,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2127404,96

Oferta z najniższą ceną: 2127404,96 / Oferta z najwyższą ceną: 2127404,96

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Po analizie treści wniosku Wykonawcy, stwierdza się konieczność wykonania niżej wymienionych robót uzupełniających w ramach przedsięwzięcia Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina w Sannikach. Zakres i uzasadnienie szczegółowe konieczności wykonania robót uzupełniających: Tynków i oblicowań ścian wewnętrznych w zakresie: odsłonięcia, konserwacji i restauracji historycznych tynków, malatur i oblicowań ścian i sufitów zgodnie z dokumentacją badań konserwatorskich. Tynków i oblicowań ścian w zakresie wewnętrznej warstwy izolacji termicznej i miejscowych sufitów podwieszanych Decyzje i stanowisko konserwatora zabytków, korespondencja oraz inne uzgodnienia o konieczności zachowania, konserwacji i restauracji odsłoniętych w czasie badań konserwatorskich historycznych tynków na osnowie trzcinowej i stropach drewnianych, malatur i oblicowań w części pomieszczeń Pałacu, związana jest z koniecznością wykonania tynków w tych pomieszczeniach w odmiennych technologiach konserwatorskich, restauracją oblicowań i malatur. Po skuciu istniejących tynków oraz podczas wymiany stolarki ujawniono niewystarczającą termoizolacyjność ścian zewnętrznych Pałacu, niespełniającą wymagań obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Konserwator zaakceptował nową technologię termoizolacji wewnętrznej przy wykonaniu tynków wewnętrznych ścian zewnętrznych w systemie Ecovario W świetle ogłoszenia o przetargu oraz postanowień SIWZ w kategorii tynki i oblicowania przewidywano możliwość wystąpienia robót uzupełniających i opisane roboty mieszczą się w tej kategorii. Zadanie to spełnia także kryteria określone w treści art. 67 ust. pkt.6 pzp W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Robota może być wykonana w ramach zamówienia uzupełniającego. Zieleni parkowej w zakresie: Wykonania systemu nawadniania zieleni parkowej, Tymczasowego zabezpieczenia hydroforni i studni pod założenie trawnika, W świetle ogłoszenia o przetargu oraz postanowień SIWZ w kategorii zieleń przewidywano możliwość wystąpienia robót uzupełniających i opisane roboty spełniają te kryteria. Zadanie polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i spełnia także kryteria określone w treści art. 67 ust. pkt.6 pzp. Robota może być wykonana w ramach zamówienia uzupełniającego. Rozbudowy systemu sieci kanalizacji i odprowadzenia wód. Konieczne zmiany ograniczające przyczyny zasolenia i zawilgocenia ścian piwnic i przyziemia Pałacu, wymuszają zmiany systemu kanalizacji i odprowadzenia wód, ciągów komunikacyjnych i zieleni. Pełne wykonanie terenów zielonych parku, układu dróg i alejek koniecznym czyni całkowite wykonanie systemu sieci kanalizacji zespołu pałacowo-parkowego. W świetle ogłoszenia o przetargu oraz postanowień SIWZ w kategorii deszczówka -odprowadzenie zalegającej wody deszczowej na podwórzu przez odpowiedni system kanalizacji przewidywano możliwość wystąpienia robót uzupełniających i opisane roboty spełniają te kryteria. Zadanie spełnia także kryteria określone w treści art. 67 ust. pkt.6 pzp cytowane powyżej. Robota może być wykonana w ramach zamówienia uzupełniającego. 

KUP BILET NA KONCERT